Visa allt om Allrevision AC Aktiebolag
Visa allt om Allrevision AC Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 203 2 638 2 778 2 744 2 895 2 708 2 639 2 511 2 560 2 493
Övrig omsättning 189 16 98 240 40 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 603 201 -138 -371 -254 -124 -53 465 387 381
Resultat efter finansnetto 654 290 39 177 12 -22 1 446 465 469
Årets resultat 458 262 98 187 76 42 59 259 295 293
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 697 716 910 1 313 1 756 2 511 3 094 3 040 2 934 886
Omsättningstillgångar 896 768 854 877 929 164 437 736 775 2 442
Tillgångar 1 592 1 484 1 764 2 190 2 685 2 675 3 531 3 776 3 709 3 328
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 616 457 696 1 298 1 482 1 735 1 966 2 445 2 286 2 092
Obeskattade reserver 453 392 446 543 613 714 803 892 846 804
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 524 634 623 350 590 226 762 439 577 432
Skulder och eget kapital 1 592 1 484 1 764 2 190 2 685 2 675 3 531 3 776 3 709 3 328
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 54 800 440 440 465
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 1 019 1 335 1 577 1 480 858 610 494 422 491
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 363 472 532 471 305 498 339 334 322
Utdelning till aktieägare 480 300 500 700 0 329 273 100 100 100
Omsättning 3 392 2 654 2 876 2 984 2 935 2 708 2 639 2 511 2 560 2 493
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 4 5 5 4 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 801 879 695 549 579 677 880 837 853 831
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 459 499 481 443 412 323 663 452 423 453
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 622 320 -19 -252 -119 -15 -34 492 486 513
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,42% -5,04% 1,24% -5,22% 6,91% 2,61% 5,10% -1,91% 2,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 41,08% 19,61% 2,21% 8,08% 0,45% -0,79% 0,03% 12,47% 12,83% 14,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,42% 11,03% 1,40% 6,45% 0,41% -0,78% 0,04% 18,76% 18,59% 19,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 11,61% 5,08% 8,32% 19,21% 11,71% -2,29% -12,32% 11,83% 7,73% 80,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,89% 51,40% 59,18% 78,61% 72,02% 84,53% 72,44% 82,16% 78,06% 80,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 170,99% 121,14% 137,08% 250,57% 157,46% 72,57% 57,35% 167,65% 134,32% 565,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...