Visa allt om Beckmans Take-Away AB
Visa allt om Beckmans Take-Away AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 648 2 923 2 461 2 141 2 041 2 113 2 805 2 768 3 170 4 853
Övrig omsättning 68 53 68 45 60 - - - - 6
Rörelseresultat (EBIT) 158 607 149 99 -1 -53 221 187 51 120
Resultat efter finansnetto 157 604 135 70 -43 -114 149 117 -25 24
Årets resultat 89 371 122 70 -43 -114 110 89 -25 17
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 734 566 554 580 633 686 742 815 884 953
Omsättningstillgångar 639 714 228 327 530 659 618 612 778 901
Tillgångar 1 373 1 280 782 907 1 163 1 345 1 360 1 427 1 662 1 854
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 751 762 391 269 199 242 356 247 157 182
Obeskattade reserver 122 122 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 3 49 102 328 360 550 720 880 1 200
Kortfristiga skulder 495 393 342 537 636 743 454 460 624 471
Skulder och eget kapital 1 373 1 280 782 907 1 163 1 345 1 360 1 427 1 662 1 854
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 78 254 255 248 151 130 160
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 445 433 373 296 237 368 405 489 473
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 132 130 126 166 134 149 135 171 196
Utdelning till aktieägare 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 716 2 976 2 529 2 186 2 101 2 113 2 805 2 768 3 170 4 859
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 324 1 462 820 714 680 704 935 923 793 1 213
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 330 289 188 193 239 209 255 230 198 211
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 294 674 206 352 52 2 294 256 120 193
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,41% 18,77% 14,95% 4,90% -3,41% -24,67% 1,34% -12,68% -34,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,51% 47,42% 19,05% 10,92% -0,09% -3,94% 16,25% 13,10% 3,19% 6,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,97% 20,77% 6,05% 4,62% -0,05% -2,51% 7,88% 6,76% 1,67% 2,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,76% 63,26% 61,48% 59,55% 52,52% 50,02% 54,90% 51,63% 45,62% 31,63%
Rörelsekapital/omsättning 5,44% 10,98% -4,63% -9,81% -5,19% -3,98% 5,85% 5,49% 4,86% 8,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,63% 66,97% 50,00% 29,66% 17,11% 17,99% 26,18% 17,31% 9,45% 9,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 121,01% 171,25% 47,37% 42,64% 64,31% 67,83% 101,32% 91,09% 91,03% 139,07%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...