Visa allt om Aktiebolaget Bostadsgaranti

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 9 689 6 880 13 175 24 496 24 174 21 956 24 789
Övrig omsättning 6 060 7 187 19 398 59 420 3 800 3 898 4 589 4 318 4 275 6 032
Rörelseresultat (EBIT) 4 432 5 496 17 974 42 493 -2 836 5 110 15 105 17 894 7 513 4 637
Resultat efter finansnetto 6 399 -3 088 16 894 274 765 10 286 16 672 10 543 31 182 35 073 -3 238
Årets resultat 16 963 -4 988 11 816 263 451 8 962 12 791 2 527 22 198 25 687 -2 722
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 32 75 251 75 394 76 651 75 500 75 481 78 308
Omsättningstillgångar 21 471 89 132 115 089 399 413 124 149 143 269 141 450 187 767 214 033 181 884
Tillgångar 21 471 89 132 115 089 399 445 199 400 218 663 218 101 263 267 289 514 260 192
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 484 65 521 74 009 337 193 90 742 99 779 96 988 106 461 126 024 109 918
Obeskattade reserver 0 15 480 15 480 16 280 16 280 18 797 19 756 12 857 12 057 12 057
Avsättningar (tkr) 0 6 236 13 389 33 919 89 208 88 102 87 828 106 944 127 406 120 796
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 987 1 895 12 211 12 053 3 170 11 985 13 529 37 006 24 027 17 421
Skulder och eget kapital 21 471 89 132 115 089 399 445 199 400 218 663 218 101 263 267 289 514 260 192
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 369 409 154 1 222 1 292 1 342 1 307 1 191 1 242 1 075
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 259 146 154 620 687 1 052 1 241 1 216 1 258
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader 101 118 140 2 264 1 881 3 512 2 608 2 138 1 968 1 835
Utdelning till aktieägare 0 0 3 500 275 17 000 18 000 10 000 12 000 24 000 0
Omsättning 6 060 7 187 19 407 60 109 10 680 17 073 29 085 28 492 26 231 30 821
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 5 5 6 7 9 10 10 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 2 115 983 1 464 2 450 2 417 2 196 2 479
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 79 88 624 571 608 645 681 671 658
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 432 5 496 17 982 42 626 -2 675 5 274 15 253 18 063 7 666 4 724
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -98,69% -89,99% -47,78% -46,22% 1,33% 10,10% -11,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - 24,09% 69,85% 5,54% 8,95% 15,13% 12,38% 13,71% 11,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - 308 044,44% 40 497,68% 160,60% 148,50% 134,75% 134,86% 180,73% 125,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - 1 143 088,89% 56 220,61% 1 758,42% 996,46% 522,21% 623,65% 865,39% 663,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,09% 87,06% 74,80% 87,59% 51,88% 51,97% 51,15% 44,04% 46,60% 45,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 718,81% 4 703,54% 942,50% 3 313,81% 3 916,37% 1 195,40% 1 045,53% 507,40% 890,80% 1 044,05%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...