Visa allt om Ajo Kylindustri Aktiebolag
Visa allt om Ajo Kylindustri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 12 679 11 099 11 957 11 931 15 062 10 700 15 244 19 227 29 510 24 891
Övrig omsättning - - 14 1 - - 31 19 29 -
Rörelseresultat (EBIT) 348 -334 83 -1 805 593 -1 296 -787 -1 349 1 226 309
Resultat efter finansnetto 441 -362 42 -1 875 516 -1 358 -904 -1 676 1 059 215
Årets resultat 441 -163 42 -1 180 16 -8 -340 -1 515 527 215
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 119 8 29 39 3 8 71 152 204 232
Omsättningstillgångar 3 723 4 647 5 033 4 476 5 469 4 296 3 697 5 574 13 119 9 696
Tillgångar 3 842 4 654 5 063 4 515 5 472 4 304 3 767 5 727 13 323 9 928
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 576 134 166 124 1 304 1 288 1 296 1 637 3 151 2 624
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 163 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 54 54 54 156 269 100
Långfristiga skulder 1 149 1 698 1 000 1 000 180 545 818 1 091 1 500 0
Kortfristiga skulder 2 117 2 821 3 896 3 391 3 934 2 416 1 599 2 844 8 239 7 204
Skulder och eget kapital 3 842 4 654 5 063 4 515 5 472 4 304 3 767 5 727 13 323 9 928
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 960 1 007 1 203 879 641
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 643 1 131 1 301 1 451 457 1 191 2 575 3 379 3 115
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 279 303 329 328 365 620 1 123 1 450 1 290
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 679 11 099 11 971 11 932 15 062 10 700 15 275 19 246 29 539 24 891
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 4 4 4 4 11 14 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 340 5 550 3 986 2 983 3 766 2 675 3 811 1 748 2 108 1 556
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 545 461 478 408 445 446 712 451 418 318
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 365 -313 93 -1 793 597 -1 292 -783 -1 297 1 275 357
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,24% -7,18% 0,22% -20,79% 40,77% -29,81% -20,72% -34,85% 18,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,16% -7,18% 1,64% -39,98% 10,84% -29,28% -20,84% -22,63% 9,83% 3,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,29% -3,01% 0,69% -15,13% 3,94% -11,78% -5,15% -6,74% 4,44% 1,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,50% 17,05% 27,91% 16,87% 30,09% 24,40% 34,64% 36,94% 37,95% 34,16%
Rörelsekapital/omsättning 12,67% 16,45% 9,51% 9,09% 10,19% 17,57% 13,76% 14,20% 16,54% 10,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,99% 2,88% 3,28% 2,75% 23,83% 29,93% 34,40% 28,58% 24,53% 26,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 43,60% 98,16% 88,55% 94,78% 94,28% 135,10% 197,50% 96,24% 128,41% 106,34%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...