Visa allt om Aktiebolaget Walleverken
Visa allt om Aktiebolaget Walleverken

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 964 475 382 371 351 250 570 623 467 526
Övrig omsättning 4 139 418 440 462 451 445 490 390 380
Rörelseresultat (EBIT) 467 -493 437 391 495 -181 680 457 155 80
Resultat efter finansnetto 820 2 698 531 497 502 -186 697 472 152 17
Årets resultat 722 2 565 307 275 265 -36 389 266 101 -9
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 341 500 1 616 1 714 3 852 3 314 3 436 2 392 2 586 2 778
Omsättningstillgångar 1 591 6 737 3 292 3 030 529 607 692 1 160 574 634
Tillgångar 7 932 7 238 4 909 4 744 4 381 3 921 4 128 3 552 3 159 3 413
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 747 6 525 4 260 4 253 3 978 3 712 3 748 3 360 3 093 2 992
Obeskattade reserver 485 623 542 408 272 140 290 124 16 21
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 212 89 107 84 131 68 90 68 49 399
Skulder och eget kapital 7 932 7 238 4 909 4 744 4 381 3 921 4 128 3 552 3 159 3 413
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 5 0 180 328
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 6 5 5 5 12 6 11 29 118
Utdelning till aktieägare 1 000 4 500 300 300 0 0 0 0 0 0
Omsättning 968 614 800 811 813 701 1 015 1 113 857 906
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 964 475 382 371 351 250 570 623 467 526
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 9 6 5 5 5 12 12 11 209 446
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 525 -446 564 516 608 -68 798 620 327 258
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 102,95% 24,35% 2,96% 5,70% 40,40% -56,14% -8,51% 33,40% -11,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,45% 37,29% 10,78% 10,48% 11,46% -4,57% 16,88% 13,29% 5,48% 2,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 94,19% 568,21% 138,48% 133,96% 143,02% -71,60% 122,28% 75,76% 37,04% 16,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 87,33% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 143,05% 1 399,58% 833,77% 794,07% 113,39% 215,60% 105,61% 175,28% 112,42% 44,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,40% 96,86% 95,39% 96,36% 95,38% 97,30% 95,97% 97,17% 98,28% 88,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 750,47% 7 569,66% 3 076,64% 3 607,14% 403,82% 892,65% 768,89% 1 705,88% 1 171,43% 158,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...