Visa allt om Kopparhus i Täby AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 5 706 5 636 5 542 4 937 4 939 4 945 4 973 5 058 4 848 5 453
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 3 546 3 114 3 405 2 297 2 996 2 805 3 084 2 520 2 077 -3 745
Resultat efter finansnetto 3 546 3 117 3 406 2 304 3 002 2 810 3 089 2 524 2 100 12 825
Årets resultat 4 268 2 432 1 592 1 790 1 904 434 1 470 1 135 13 691
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 501 23 677 25 243 23 550 23 183 22 892 19 724 21 566 15 505 16 479
Omsättningstillgångar 1 116 512 285 421 11 18 441 101 4 689 4 892
Tillgångar 23 617 24 189 25 528 23 971 23 194 22 910 20 165 21 667 20 194 21 371
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 510 18 506 20 238 18 806 18 814 18 824 16 920 18 440 17 970 19 835
Obeskattade reserver 2 790 2 790 3 425 3 095 2 835 2 175 2 075 2 075 1 440 910
Avsättningar (tkr) 1 266 1 359 1 279 1 206 1 125 1 044 715 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 144 144
Kortfristiga skulder 1 051 1 534 586 864 420 867 455 1 152 640 482
Skulder och eget kapital 23 617 24 189 25 528 23 971 23 194 22 910 20 165 21 667 20 194 21 371
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 2 000 0 1 600 1 800 0 1 000 1 000 3 000
Omsättning 5 706 5 636 5 542 4 937 4 939 4 945 4 973 5 058 4 848 5 453
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 0 0 0 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 000 3 594 3 883 2 787 3 486 3 342 3 614 3 478 3 035 -2 787
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,24% 1,70% 12,25% -0,04% -0,12% -0,56% -1,68% 4,33% -11,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,01% 12,89% 13,34% 9,61% 12,94% 12,27% 15,32% 11,65% 10,40% 61,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 62,15% 55,31% 61,46% 46,67% 60,78% 56,83% 62,12% 49,90% 43,32% 242,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 63,66% 57,00% 61,29% 57,67% 62,46% 50,16% 43,42% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,14% -18,13% -5,43% -8,97% -8,28% -17,17% -0,28% -20,78% 83,52% 80,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,59% 85,50% 89,74% 88,52% 90,65% 89,57% 91,93% 92,58% 94,24% 95,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,18% 33,38% 48,63% 48,73% 2,62% 2,08% 96,92% 8,77% 732,66% 1 014,94%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!