Visa allt om Åstboms Skogs Aktiebolag
Visa allt om Åstboms Skogs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 7 041 10 477 10 886 13 977 15 024 21 505 18 346 13 133 10 852 8 564
Övrig omsättning - 328 5 37 2 344 108 2 555 10
Rörelseresultat (EBIT) -89 285 -231 246 225 893 1 206 537 362 731
Resultat efter finansnetto -103 257 -313 179 245 854 1 061 345 144 407
Årets resultat 115 719 20 150 170 301 396 105 68 78
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 65 320 2 005 2 357 3 467 3 780 6 609 4 751 2 269 5 663
Omsättningstillgångar 3 076 2 956 2 875 3 902 3 131 4 138 4 671 2 413 1 899 1 392
Tillgångar 3 142 3 275 4 879 6 260 6 599 7 918 11 279 7 164 4 168 7 055
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 465 1 550 831 961 961 991 690 464 359 291
Obeskattade reserver 377 631 1 299 1 643 1 674 1 674 1 292 771 591 549
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 751 16 1 219 1 939 2 242 2 479 4 049 2 467 739 3 730
Kortfristiga skulder 548 1 078 1 531 1 717 1 722 2 774 5 249 3 462 2 478 2 485
Skulder och eget kapital 3 142 3 275 4 879 6 260 6 599 7 918 11 279 7 164 4 168 7 055
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 507 335 304 251 271
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 385 542 1 331 1 384 1 229 1 379 1 244 1 369 1 022 1 275
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 165 183 511 536 466 668 660 550 434 564
Utdelning till aktieägare 0 200 0 150 150 200 0 0 0 0
Omsättning 7 041 10 805 10 891 14 014 15 026 21 849 18 454 13 135 11 407 8 574
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 4 4 5 6 6 6 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 041 5 239 2 722 3 494 3 005 3 584 3 058 2 189 2 170 1 427
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 559 369 464 484 344 430 425 393 351 355
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -70 299 489 925 921 1 631 2 118 1 429 917 1 686
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -32,80% -3,76% -22,11% -6,97% -30,14% 17,22% 39,69% 21,02% 26,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,48% 8,85% -4,63% 4,41% 5,59% 12,67% 10,71% 7,57% 8,73% 10,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,11% 2,77% -2,08% 1,97% 2,46% 4,66% 6,58% 4,13% 3,35% 8,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 9,32% 9,22% 26,59% 24,15% 22,93% 34,11% 49,51% 59,07% 50,65% 50,83%
Rörelsekapital/omsättning 35,90% 17,92% 12,35% 15,63% 9,38% 6,34% -3,15% -7,99% -5,34% -12,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,99% 62,36% 37,80% 34,69% 33,26% 28,10% 14,56% 14,23% 18,82% 9,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 436,13% 189,24% 102,94% 129,88% 133,45% 103,82% 80,99% 56,93% 32,81% 56,02%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...