Visa allt om Atelje Lennart Gustafsson Aktiebolag
Visa allt om Atelje Lennart Gustafsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 393 432 707 644 997 1 157 1 662 1 647 1 414 1 372
Övrig omsättning 7 - - 98 - - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 49 41 229 143 162 242 174 353 238 433
Resultat efter finansnetto 49 41 226 146 174 256 176 352 249 434
Årets resultat 77 108 169 197 112 139 105 210 137 233
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 438 438 438 440 442 38 43 49 42 53
Omsättningstillgångar 497 550 702 647 742 1 117 1 012 1 202 1 023 955
Tillgångar 934 988 1 140 1 087 1 184 1 154 1 055 1 252 1 066 1 007
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 338 361 353 334 237 265 226 331 257 363
Obeskattade reserver 190 241 339 332 440 420 355 324 259 202
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 407 387 448 421 507 469 474 596 549 442
Skulder och eget kapital 934 988 1 140 1 087 1 184 1 154 1 055 1 252 1 066 1 007
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 - 494 367 307 243
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 46 119 151 245 169 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 5 12 13 23 12 115 87 72 74
Utdelning till aktieägare 100 0 100 150 100 140 100 210 136 243
Omsättning 400 432 707 742 997 1 157 1 662 1 647 1 414 1 373
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 432 707 644 997 1 157 1 662 1 647 1 414 1 372
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 68 150 156 280 198 624 468 401 338
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 49 41 231 146 165 247 180 359 248 447
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,03% -38,90% 9,78% -35,41% -13,83% -30,39% 0,91% 16,48% 3,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,25% 4,15% 20,44% 13,43% 14,78% 22,18% 16,78% 28,19% 23,36% 43,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,47% 9,49% 32,96% 22,67% 17,55% 22,13% 10,65% 21,43% 17,61% 31,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,41% 75,93% 76,52% 61,80% 65,60% 54,28% 61,61% 62,96% 60,25% 70,77%
Rörelsekapital/omsättning 22,90% 37,73% 35,93% 35,09% 23,57% 56,01% 32,37% 36,79% 33,52% 37,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,06% 55,56% 54,16% 54,55% 47,41% 49,79% 46,22% 45,51% 41,60% 50,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 115,97% 99,22% 112,28% 107,36% 114,20% 201,49% 179,96% 180,03% 157,74% 180,77%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...