Visa allt om Aktiebolaget Tyllströms Skoaffär
Visa allt om Aktiebolaget Tyllströms Skoaffär

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-04
Nettoomsättning 3 523 3 393 3 329 2 925 2 964 3 197 3 326 3 319 4 930 4 039
Övrig omsättning 11 35 40 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 10 287 273 100 132 23 55 64 63 181
Resultat efter finansnetto -20 258 242 72 74 -11 19 21 17 154
Årets resultat 12 148 137 46 35 -9 14 15 12 136
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 29 34 39 50 68 57 61 64 9
Omsättningstillgångar 1 519 1 843 1 678 1 434 1 354 1 222 1 228 1 451 1 452 1 438
Tillgångar 1 544 1 872 1 712 1 474 1 403 1 289 1 285 1 512 1 517 1 447
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 591 729 681 544 312 276 181 167 152 290
Obeskattade reserver 96 165 99 36 26 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 194 203 345 350 350 0
Kortfristiga skulder 858 977 932 894 872 810 760 995 1 015 1 157
Skulder och eget kapital 1 544 1 872 1 712 1 474 1 403 1 289 1 285 1 512 1 517 1 447
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 418 441 423 229 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 457 434 430 455 402 179 199 224 745 646
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 237 223 193 170 162 221 229 239 385 235
Utdelning till aktieägare 0 150 100 0 0 0 0 0 0 150
Omsättning 3 534 3 428 3 369 2 925 2 964 3 197 3 326 3 319 4 930 4 039
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 762 1 697 1 665 975 988 1 066 1 109 1 106 1 233 1 346
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 350 323 315 210 193 273 247 240 328 301
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 292 278 111 150 38 68 77 73 185
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,83% 1,92% 13,81% -1,32% -7,29% -3,88% 0,21% -32,68% 22,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,65% 15,33% 15,95% 6,78% 9,41% 1,78% 4,28% 4,23% 4,15% 12,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,28% 8,46% 8,20% 3,42% 4,45% 0,72% 1,65% 1,93% 1,28% 4,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,17% 42,71% 44,25% 43,73% 40,62% 43,29% 39,12% 40,13% 45,90% 44,17%
Rörelsekapital/omsättning 18,76% 25,52% 22,41% 18,46% 16,26% 12,89% 14,07% 13,74% 8,86% 6,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,13% 45,82% 44,29% 38,71% 23,60% 21,41% 14,09% 11,04% 10,02% 20,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4,90% 5,73% 5,58% 4,59% 8,37% 6,17% 34,34% 11,66% 5,02% 1,64%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...