Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Portvakten
Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Portvakten

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 168 230 144 551 177 781 177 965 127 573 152 133 157 160 148 523 223 771 260 211
Övrig omsättning 41 474 - 400 - 708 6 3 625 7 750 2 923
Rörelseresultat (EBIT) -9 697 5 510 -1 248 9 616 10 861 12 840 17 811 12 346 838 8 116
Resultat efter finansnetto -13 146 804 -13 070 -561 969 1 660 9 149 2 959 -12 421 1 278
Årets resultat -12 100 1 013 17 1 607 2 966 838 6 788 -1 330 -7 043 1 506
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 58 131 186 350 177 694 334 900 317 783 318 424 319 010 244 435 262 348 242 039
Omsättningstillgångar 83 214 46 894 179 430 32 512 27 752 31 370 49 832 22 778 31 307 37 382
Tillgångar 141 345 233 244 357 124 367 412 345 535 349 794 368 842 267 213 293 655 279 421
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 75 348 87 448 86 435 87 101 85 494 82 526 81 687 34 087 35 417 42 895
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 821 3 600 2 998 17 515 18 212 21 572 20 245 3 652 3 818 3 283
Långfristiga skulder 36 615 107 306 113 847 217 342 207 123 209 254 227 063 198 530 199 849 182 853
Kortfristiga skulder 28 561 34 890 153 844 45 454 34 706 36 442 39 847 30 944 54 571 50 390
Skulder och eget kapital 141 345 233 244 357 124 367 412 345 535 349 794 368 842 267 213 293 655 279 421
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 962 928 920 903 1 442 1 833 1 813 1 771 1 773 691
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 11 303 11 035 11 676 13 034 10 893 11 144 10 732 10 473 14 444 14 773
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 5 320 4 879 4 922 5 285 4 356 5 019 4 909 5 048 6 651 6 586
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 168 271 145 025 177 781 178 365 127 573 152 841 157 166 152 148 231 521 263 134
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 33 32 37 38 36 40 39 39 53 53
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 098 4 517 4 805 4 683 3 544 3 803 4 030 3 808 4 222 4 910
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 544 535 483 447 433 441 458 276 469 426
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -5 121 10 292 4 623 15 651 15 626 17 027 19 286 29 797 7 494 15 127
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,38% -18,69% -0,10% 39,50% -16,14% -3,20% 5,82% -33,63% -14,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,10% 2,51% -0,32% 2,64% 3,25% 3,42% 4,88% 4,65% 0,39% 4,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,12% 4,06% -0,64% 5,46% 8,81% 7,86% 11,45% 8,37% 0,51% 4,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,74% 35,08% 35,87% 31,72% 40,73% 36,42% 35,94% 36,47% 18,42% 23,00%
Rörelsekapital/omsättning 32,49% 8,30% 14,39% -7,27% -5,45% -3,33% 6,35% -5,50% -10,40% -5,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,31% 37,49% 24,20% 23,71% 24,74% 23,59% 22,15% 12,76% 12,06% 15,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 221,18% 74,18% 107,92% 34,51% 49,99% 50,30% 93,00% 34,89% 16,92% 17,85%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 123 2 514 3 391 5 144 7 283 5 957 3 698 3 496 2 772 1 989
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 143 -2 335 -2 040 391 3 312 669 34 -1 495 -1 469 -1 108
Resultat efter finansnetto 3 670 40 392 -1 541 3 478 3 596 4 302 2 557 897 -3 570 -8
Årets resultat 6 087 41 584 143 349 735 4 690 1 883 1 566 -3 175 -8
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 363 26 299 27 107 28 908 23 931 24 397 23 995 24 692 24 050 24 949
Omsättningstillgångar 47 417 40 830 14 661 10 765 11 435 8 308 3 775 2 781 7 234 3 230
Tillgångar 73 780 67 129 41 768 39 673 35 366 32 705 27 770 27 473 31 284 28 179
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 71 566 65 479 23 895 23 752 23 403 22 668 17 978 16 095 14 527 18 144
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 6 950 7 100 5 100 7 933 7 702 0 0
Kortfristiga skulder 2 214 1 650 17 873 8 971 4 863 4 937 1 859 3 676 16 755 10 035
Skulder och eget kapital 73 780 67 129 41 768 39 673 35 366 32 705 27 770 27 473 31 284 28 179
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 647 618 618 608 600 818 892 846 853 218
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 681 736 798 685 455 589 355 496 479 840
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 646 623 629 612 544 646 593 590 620 420
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 442
Omsättning 2 123 2 514 3 391 5 144 7 283 5 957 3 698 3 496 2 772 1 989
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 708 838 678 1 715 2 428 1 986 1 233 1 165 924 663
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 698 712 425 644 536 688 616 648 651 508
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 135 -2 335 -2 040 395 3 316 688 57 -1 468 -1 421 -1 047
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,55% -25,86% -34,08% -29,37% 22,26% 61,09% 5,78% 26,12% 39,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,00% 60,69% -2,45% 8,91% 10,26% 13,17% 9,49% 3,27% -11,41% -0,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 173,62% 1 620,60% -30,23% 68,70% 49,80% 72,28% 71,23% 25,69% -128,75% -0,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,77% 83,61% 83,10% 78,87% 89,10% 84,82% 78,93% 60,44% 83,77% 98,24%
Rörelsekapital/omsättning 2 129,20% 1 558,47% -94,72% 34,88% 90,24% 56,59% 51,81% -25,60% -343,47% -342,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,00% 97,54% 57,21% 59,87% 66,17% 69,31% 64,74% 58,58% 46,44% 64,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 141,69% 2 474,55% 82,03% 120,00% 235,14% 168,28% 203,07% 75,65% 38,40% 32,19%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...