Visa allt om Bollebygds-Hus Aktiebolag
Visa allt om Bollebygds-Hus Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12
Nettoomsättning 105 611 87 442 67 254 55 085 88 650 68 066 78 434 75 804 58 403 36 513
Övrig omsättning 930 300 205 172 213 804 2 064 291 374 175
Rörelseresultat (EBIT) 3 618 3 601 1 081 1 495 5 642 -5 900 -1 792 659 3 229 236
Resultat efter finansnetto 1 201 1 155 -670 980 3 415 -7 645 -2 402 486 3 154 116
Årets resultat 349 827 -531 2 021 3 415 -7 645 -1 160 419 2 225 241
Balansräkningar (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 862 23 110 23 953 24 564 25 533 26 129 18 513 3 253 3 437 3 829
Omsättningstillgångar 18 991 27 552 17 799 11 676 15 804 14 427 25 225 18 445 13 555 7 687
Tillgångar 45 852 50 662 41 752 36 239 41 338 40 556 43 738 21 698 16 992 11 516
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 380 1 111 284 814 -1 207 -4 621 3 024 2 184 2 215 2 761
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 1 242 1 403 1 401
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 23 922 25 968 24 720 22 724 23 228 22 686 15 252 0 0 1 925
Kortfristiga skulder 21 551 23 583 16 748 12 701 19 317 22 492 25 462 18 272 13 374 5 429
Skulder och eget kapital 45 852 50 662 41 752 36 239 41 338 40 556 43 738 21 698 16 992 11 516
Löner & utdelning (tkr)
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
2003-12
Löner till styrelse & VD - 1 179 1 223 1 225 975 923 948 898 869 768
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 781 8 480 7 033 5 403 7 060 6 085 6 020 5 482 4 906 4 117
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 021 3 921 3 523 2 954 3 281 3 059 2 822 2 687 2 802 1 997
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 755
Omsättning 106 541 87 742 67 459 55 257 88 863 68 870 80 498 76 095 58 777 36 688
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 24 23 23 19 25 22 23 22 21 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 400 3 802 2 924 2 899 3 546 3 094 3 410 3 446 2 781 1 922
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 551 618 520 506 466 480 439 470 433 389
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 418 4 602 2 088 2 491 6 649 -5 135 -1 271 1 224 3 742 828
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,78% 30,02% 22,09% -37,86% 30,24% -13,22% 3,47% 29,79% 59,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,93% 7,18% 2,73% 7,07% 13,83% -14,49% -4,04% 3,15% 19,14% 3,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,44% 4,16% 1,69% 4,65% 6,45% -8,64% -2,25% 0,90% 5,57% 0,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,57% 23,07% 28,37% 26,21% 36,14% 23,12% 18,47% 27,09% 33,47% 42,05%
Rörelsekapital/omsättning -2,42% 4,54% 1,56% -1,86% -3,96% -11,85% -0,30% 0,23% 0,31% 6,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 0,83% 2,19% 0,68% 2,25% -2,92% -11,39% 6,91% 14,19% 18,98% 32,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 67,16% 58,36% 58,23% 51,00% 54,96% 35,27% 65,18% 53,13% 70,55% 78,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...