Visa allt om E.ON Energidistribution Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 9 717 426 9 270 151 10 123 498 9 267 908 8 301 203 7 590 762 7 202 028 7 059 055 7 235 211 7 062 577
Övrig omsättning 345 383 330 561 328 654 409 864 367 730 247 328 198 962 171 983 170 086 165 542
Rörelseresultat (EBIT) 3 244 847 3 734 363 5 171 981 4 557 396 4 004 359 3 242 428 2 398 341 2 276 745 2 077 870 2 302 538
Resultat efter finansnetto 3 208 976 3 700 469 5 143 360 4 497 834 3 920 703 3 119 765 2 258 360 2 100 103 1 884 416 2 101 389
Årets resultat 991 -1 191 3 472 -19 215 6 450 24 366 -862 32 213 14 325
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 059 152 40 665 522 35 699 072 34 014 257 32 255 229 30 509 608 29 335 716 28 308 190 28 041 723 27 255 111
Omsättningstillgångar 5 367 009 3 585 849 6 869 949 10 337 556 7 440 728 5 339 378 3 087 601 3 058 721 3 346 023 3 660 144
Tillgångar 48 426 161 44 251 371 42 569 021 44 351 813 39 695 957 35 848 986 32 423 317 31 366 911 31 387 746 30 915 255
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 980 044 979 054 389 208 389 017 385 545 404 759 421 650 397 284 566 010 533 797
Obeskattade reserver 30 983 328 29 176 088 25 796 761 24 467 866 23 467 814 22 567 597 21 891 035 21 303 747 21 041 992 20 944 351
Avsättningar (tkr) 75 188 25 713 24 439 23 850 29 719 35 789 28 001 35 519 42 242 50 192
Långfristiga skulder 4 247 875 3 268 557 2 753 311 2 411 942 3 413 278 3 717 007 4 186 437 5 878 501 5 020 592 4 166 000
Kortfristiga skulder 12 139 726 10 801 959 13 605 302 17 059 138 12 399 601 9 123 834 5 896 194 3 751 860 4 716 910 5 220 915
Skulder och eget kapital 48 426 161 44 251 371 42 569 021 44 351 813 39 695 957 35 848 986 32 423 317 31 366 911 31 387 746 30 915 255
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 2 001 2 094 - 2 876 2 409 2 661 2 373 3 388 2 640 2 154
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 453 089 433 913 - 376 328 337 543 308 572 311 965 292 241 298 507 306 399
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 221 608 211 586 - 194 099 167 067 158 422 157 177 149 384 145 567 160 964
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 062 809 9 600 712 10 452 152 9 677 772 8 668 933 7 838 090 7 400 990 7 231 038 7 405 297 7 228 119
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 776 777 733 674 644 576 591 571 587 627
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 12 522 11 931 13 811 13 751 12 890 13 178 12 186 12 363 12 326 11 264
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 879 840 855 869 799 841 810 797 784 759
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 914 194 5 305 355 6 584 831 5 939 666 5 338 619 4 557 670 3 750 451 3 754 302 3 518 763 3 692 278
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,82% -8,43% 9,23% 11,65% 9,36% 5,40% 2,03% -2,43% 2,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,71% 8,45% 12,16% 10,30% 10,10% 9,05% 7,41% 7,27% 6,65% 7,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 33,43% 40,33% 51,13% 49,30% 48,28% 42,76% 33,34% 32,30% 28,87% 32,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,97% 79,26% 85,24% 84,49% 83,15% 80,18% 75,45% 75,96% 71,27% 71,93%
Rörelsekapital/omsättning -69,70% -77,84% -66,53% -72,53% -59,74% -49,86% -39,00% -9,82% -18,95% -22,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,93% 53,64% 48,18% 43,91% 47,08% 50,23% 53,96% 54,24% 54,09% 51,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 44,21% 33,20% 50,49% 60,60% 60,01% 58,52% 52,37% 81,41% 70,02% 69,27%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!