Visa allt om Fastighets AB BJ 25
Visa allt om Fastighets AB BJ 25

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 55 615 48 078 35 043 31 611 41 207 38 412 39 199 38 961 40 205 34 788
Övrig omsättning 467 834 149 81 - - - - - 1 593
Rörelseresultat (EBIT) 30 372 24 283 6 200 10 743 16 939 18 054 18 483 18 195 19 402 19 162
Resultat efter finansnetto 28 016 22 432 1 678 4 319 -6 772 9 848 11 309 11 495 11 599 16 255
Årets resultat -581 8 152 12 093 -742 -85 708 7 139 7 828 7 098 6 291 12 146
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 568 339 571 651 572 943 554 620 533 006 538 162 538 140 541 015 541 577 533 449
Omsättningstillgångar 279 073 409 359 429 780 400 422 450 671 65 882 54 019 47 052 41 449 43 767
Tillgångar 847 412 981 010 1 002 723 955 042 983 677 604 043 592 159 588 067 583 026 577 216
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 244 645 245 226 237 074 224 981 226 504 315 159 310 742 302 915 295 817 289 525
Obeskattade reserver 16 995 16 995 16 995 22 818 23 789 24 073 24 468 23 785 21 171 18 968
Avsättningar (tkr) 12 378 12 730 11 019 6 717 6 403 6 718 4 944 2 883 3 337 1 958
Långfristiga skulder 526 500 681 535 681 535 654 535 618 535 241 535 241 535 241 535 241 535 250 785
Kortfristiga skulder 46 894 24 524 56 100 45 991 108 448 16 557 10 469 16 950 21 167 15 979
Skulder och eget kapital 847 412 981 010 1 002 723 955 042 983 677 604 043 592 159 588 067 583 026 577 216
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 56 082 48 912 35 192 31 692 41 207 38 412 39 199 38 961 40 205 36 381
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 41 452 36 291 16 564 18 843 26 794 26 391 27 103 26 013 26 987 26 872
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,68% 37,20% 10,86% -23,29% 7,28% -2,01% 0,61% -3,09% 15,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,51% 3,52% 1,96% 2,56% 1,86% 3,14% 3,14% 3,13% 3,50% 4,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 68,68% 71,91% 56,12% 77,20% 44,46% 49,38% 47,46% 47,30% 50,75% 68,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 41,11% 47,05% 47,24% 46,80% 48,41% 50,66%
Rörelsekapital/omsättning 417,48% 800,44% 1 066,35% 1 121,23% 830,50% 128,41% 111,10% 77,26% 50,45% 79,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,43% 26,35% 24,97% 25,42% 24,81% 55,11% 55,52% 54,49% 53,35% 52,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 595,11% 1 669,22% 766,10% 870,65% 415,56% 397,91% 515,99% 277,59% 195,82% 273,90%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...