Visa allt om Aktiebolaget Blåkläder

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 060 920 915 522 809 296 692 179 634 165 567 479 562 936 481 782 391 310 391 791
Övrig omsättning 12 424 18 261 3 873 27 432 2 091 8 562 3 946 15 162 7 907 810
Rörelseresultat (EBIT) 115 913 112 013 105 597 72 206 47 879 35 389 60 656 56 322 21 540 36 061
Resultat efter finansnetto 110 196 108 578 97 222 64 202 42 117 27 864 51 978 50 870 37 595 27 344
Årets resultat 80 572 81 146 73 139 45 886 30 231 18 250 34 699 35 134 25 176 18 038
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 184 586 146 221 104 696 108 426 106 869 114 239 76 666 75 506 75 568 85 751
Omsättningstillgångar 740 484 636 207 537 267 519 866 438 531 441 088 385 110 368 130 282 623 263 948
Tillgångar 925 070 782 428 641 963 628 293 545 400 555 327 461 776 443 637 358 191 349 699
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 415 740 362 348 304 017 259 287 222 621 195 284 184 774 161 727 141 078 113 678
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 238 315 256 0 0
Avsättningar (tkr) 16 144 10 509 12 825 14 824 12 650 10 963 12 821 11 605 10 252 8 955
Långfristiga skulder 299 920 233 397 167 495 234 884 221 283 254 959 171 946 183 364 142 272 162 514
Kortfristiga skulder 193 266 176 174 157 626 119 298 88 847 93 883 91 920 86 685 64 589 64 552
Skulder och eget kapital 925 070 782 428 641 963 628 293 545 400 555 327 461 776 443 637 358 191 349 699
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 16 362 14 620 13 930 15 515 13 202 12 821 9 614 11 292 9 387 10 058
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 112 677 95 910 84 299 78 772 71 407 65 943 59 456 50 202 46 358 46 399
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 40 719 34 463 30 154 27 392 24 475 23 232 19 618 18 332 15 177 14 929
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 073 344 933 783 813 169 719 611 636 256 576 041 566 882 496 944 399 217 392 601
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 270 222 210 204 188 178 166 137 129 134
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 929 4 124 3 854 3 393 3 373 3 188 3 391 3 517 3 033 2 924
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 647 672 637 616 599 596 592 611 571 575
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 141 095 137 405 127 434 93 184 67 271 53 001 74 487 70 850 38 608 52 746
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,88% 13,13% 16,92% 9,15% 11,75% 0,81% 16,84% 23,12% -0,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,68% 14,57% 16,65% 11,87% 9,03% 6,61% 13,27% 13,08% 12,08% 11,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,06% 12,45% 13,21% 10,78% 7,77% 6,46% 10,88% 12,04% 11,06% 10,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,56% 51,35% 58,29% 37,81% 51,88% 51,42% 41,32% 51,24% 48,23% 54,16%
Rörelsekapital/omsättning 51,58% 50,25% 46,91% 57,87% 55,14% 61,18% 52,08% 58,42% 55,72% 50,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,94% 46,31% 47,36% 41,27% 40,82% 35,17% 40,01% 36,45% 39,39% 32,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 181,17% 163,19% 143,15% 145,51% 232,88% 237,34% 187,85% 267,45% 243,64% 177,34%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 790 229 699 071 615 267 517 750 461 984 417 158 416 684 354 510 290 914 283 504
Övrig omsättning 12 136 17 946 3 697 27 198 2 048 8 343 4 141 14 882 7 562 354
Rörelseresultat (EBIT) 81 140 84 727 85 657 54 695 33 583 24 503 49 439 45 964 16 185 26 854
Resultat efter finansnetto 76 682 81 736 80 344 46 717 28 361 17 729 41 982 39 797 32 434 26 704
Årets resultat 47 981 71 804 68 766 29 222 15 242 10 602 26 450 24 550 19 037 20 111
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 196 606 186 969 167 339 165 639 121 625 124 513 107 302 104 378 103 139 107 378
Omsättningstillgångar 574 021 492 769 421 549 430 051 350 722 363 554 322 373 308 748 233 755 222 513
Tillgångar 770 626 679 738 588 888 595 690 472 348 488 066 429 675 413 125 336 895 329 891
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 285 394 267 041 224 762 176 254 157 723 142 259 141 868 127 470 113 422 94 562
Obeskattade reserver 55 100 45 000 57 000 65 500 57 500 49 832 48 747 44 127 38 982 34 048
Avsättningar (tkr) 2 829 55 181 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 269 143 196 514 148 867 215 372 200 784 233 605 171 736 183 360 142 235 162 010
Kortfristiga skulder 158 160 171 128 158 078 138 564 56 340 62 371 67 324 58 168 42 256 39 270
Skulder och eget kapital 770 626 679 738 588 888 595 690 472 348 488 066 429 675 413 125 336 895 329 891
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 4 381 2 447 3 162 3 787 2 602 2 331 1 725 3 657 4 329 2 976
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 59 948 53 327 48 842 42 857 40 478 38 478 34 754 31 351 23 352 23 650
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 25 915 21 100 17 570 15 937 14 455 14 013 12 240 11 484 9 702 9 606
Utdelning till aktieägare 35 000 30 000 30 000 15 000 10 000 0 10 000 0 10 000 0
Omsättning 802 365 717 017 618 964 544 948 464 032 425 501 420 825 369 392 298 476 283 858
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 147 119 111 109 106 101 97 88 74 77
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 376 5 875 5 543 4 750 4 358 4 130 4 296 4 029 3 931 3 682
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 634 663 657 593 559 559 526 550 534 470
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 97 138 99 196 98 327 66 238 44 262 33 571 56 283 53 142 23 943 35 091
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,04% 13,62% 18,83% 12,07% 10,75% 0,11% 17,54% 21,86% 2,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,72% 12,59% 14,65% 9,29% 7,21% 5,15% 11,63% 11,22% 11,07% 11,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,45% 12,24% 14,03% 10,68% 7,38% 6,03% 12,00% 13,07% 12,82% 13,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,82% 34,97% 46,02% 17,97% 37,79% 38,25% 25,00% 38,61% 38,43% 44,36%
Rörelsekapital/omsättning 52,63% 46,01% 42,82% 56,30% 63,72% 72,20% 61,21% 70,68% 65,83% 64,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,61% 44,45% 45,72% 38,16% 42,89% 36,67% 41,38% 38,73% 42,19% 36,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 137,08% 101,59% 86,41% 89,02% 240,29% 261,79% 188,73% 321,76% 294,41% 259,56%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...