Visa allt om Beckers Bil Aktiebolag
Visa allt om Beckers Bil Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 13 241 17 260 16 599 15 626 17 618 19 098 20 343 19 927 19 243 23 230
Övrig omsättning 165 329 175 175 176 228 237 234 235 157
Rörelseresultat (EBIT) -43 175 186 9 -133 -25 9 274 -103 -43
Resultat efter finansnetto -63 173 90 -84 -270 -201 -36 191 -310 -132
Årets resultat -63 173 90 -84 -270 -201 -36 191 -310 -132
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 1 461 1 545 1 629 1 713 1 797 1 886 2 230 2 219 2 155
Omsättningstillgångar 2 397 3 051 2 920 3 133 3 043 3 040 3 422 3 136 3 140 4 010
Tillgångar 2 447 4 512 4 465 4 761 4 756 4 837 5 308 5 367 5 359 6 165
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 377 440 267 178 160 182 383 419 228 538
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 730 3 816 3 780 4 126 4 256 4 069 4 458 4 330 4 513 5 227
Kortfristiga skulder 341 256 418 458 338 586 466 618 619 400
Skulder och eget kapital 2 447 4 512 4 465 4 761 4 756 4 837 5 308 5 367 5 359 6 165
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 288 269 128 172 258
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 778 689 694 0 430 498 454 707 785
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 364 383 342 1 001 338 348 242 288 337
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 406 17 589 16 774 15 801 17 794 19 326 20 580 20 161 19 478 23 387
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 414 5 753 5 533 5 209 4 405 4 775 5 086 4 982 4 811 4 646
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 349 384 360 348 253 264 280 210 297 269
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -43 259 270 93 -49 64 99 364 -13 47
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -23,29% 3,98% 6,23% -11,31% -7,75% -6,12% 2,09% 3,55% -17,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,31% 7,42% 6,67% 2,96% -0,15% 3,00% 3,26% 8,53% 0,99% 2,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,61% 1,94% 1,80% 0,90% -0,04% 0,76% 0,85% 2,30% 0,28% 0,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 10,76% 10,14% 10,93% 10,14% 8,66% 8,61% 9,29% 8,68% 10,32% 9,62%
Rörelsekapital/omsättning 15,53% 16,19% 15,07% 17,12% 15,35% 12,85% 14,53% 12,64% 13,10% 15,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,41% 9,75% 5,98% 3,74% 3,36% 3,76% 7,22% 7,81% 4,25% 8,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 46,33% 74,61% 85,41% 75,55% 101,78% 42,32% 90,99% 84,79% 77,06% 205,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...