Visa allt om Nordisk Truck-Trans Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Nettoomsättning 63 997 46 734 47 268 34 287 39 524 26 635 31 894 32 212 28 891 21 831
Övrig omsättning 1 275 2 492 1 890 999 2 166 1 724 1 719 868 573 439
Rörelseresultat (EBIT) 4 622 5 089 4 599 722 2 587 1 047 1 700 1 506 1 770 1 064
Resultat efter finansnetto 4 564 5 034 4 540 651 2 511 942 1 617 1 415 1 641 913
Årets resultat 2 860 2 584 2 498 681 1 253 649 1 131 2 080 1 401 1 237
Balansräkningar (tkr)
2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 490 15 723 17 121 17 635 18 780 17 539 17 828 16 991 17 807 17 710
Omsättningstillgångar 23 940 25 720 18 004 12 011 12 694 11 636 12 521 12 330 11 210 11 550
Tillgångar 44 430 41 444 35 126 29 646 31 474 29 175 30 349 29 321 29 017 29 259
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 587 11 727 13 143 14 645 14 964 14 712 14 562 14 181 13 101 11 701
Obeskattade reserver 12 168 11 355 9 674 8 364 8 607 7 717 7 617 7 546 8 969 9 240
Avsättningar (tkr) 731 552 373 194 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 264 1 424 1 584 1 744 1 904 2 064 2 224 3 384 2 803 2 883
Kortfristiga skulder 15 681 16 386 10 353 4 700 6 000 4 682 5 946 4 211 4 144 5 436
Skulder och eget kapital 44 430 41 444 35 126 29 646 31 474 29 175 30 349 29 321 29 017 29 259
Löner & utdelning (tkr)
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 1 090 944
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 5 951 5 640 4 713 4 658 4 721 3 230 3 666
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 2 459 2 282 2 038 2 019 1 990 1 791 1 836
Utdelning till aktieägare 6 000 0 4 000 4 000 1 000 1 000 500 750 1 000 0
Omsättning 65 272 49 226 49 158 35 286 41 690 28 359 33 613 33 080 29 464 22 270
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 14 14 15 14 12 12 13 13 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 266 3 338 3 376 2 286 2 823 2 220 2 658 2 478 2 222 1 559
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 728 752 671 571 575 570 561 521 478 470
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 130 7 629 7 570 3 931 5 995 4 545 5 230 5 219 4 748 4 051
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 36,94% -1,13% 37,86% -13,25% 48,39% -16,49% -0,99% 11,49% 32,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,40% 12,28% 13,09% 2,44% 8,23% 3,63% 5,76% 5,41% 6,22% 3,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,22% 10,89% 9,73% 2,11% 6,56% 3,98% 5,48% 4,92% 6,25% 4,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,22% 46,32% 44,51% 50,57% 43,31% 52,48% 46,88% 50,25% 52,22% 66,43%
Rörelsekapital/omsättning 12,91% 19,97% 16,19% 21,32% 16,94% 26,11% 20,62% 25,20% 24,46% 28,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,19% 49,67% 58,90% 71,41% 68,87% 71,06% 66,48% 67,33% 67,93% 63,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,54% 90,49% 110,58% 143,13% 161,63% 199,59% 175,95% 247,71% 239,19% 196,93%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...