Visa allt om Aktiebolaget Hamngatsgaraget
Visa allt om Aktiebolaget Hamngatsgaraget

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 54 073 52 644 54 750 53 885 52 485 50 877 49 093 48 770 47 655 45 757
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 13 732 27 847 30 891 31 538 31 745 24 709 23 363 25 907 20 312 21 149
Resultat efter finansnetto 13 704 27 826 30 891 31 539 31 744 24 709 23 365 25 908 20 326 21 181
Årets resultat 10 765 21 852 24 210 24 807 32 090 18 382 18 567 19 998 14 401 15 087
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 174 904 180 732 186 883 191 777 198 064 204 459 211 198 216 920 222 567 227 855
Omsättningstillgångar 27 619 7 241 10 088 18 806 8 074 7 303 7 492 10 007 46 783 47 816
Tillgångar 202 523 187 973 196 971 210 583 206 138 211 761 218 690 226 927 269 351 275 671
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 139 578 144 279 148 925 153 504 158 088 153 989 158 307 162 882 203 733 203 902
Obeskattade reserver 392 472 629 725 938 1 250 1 420 3 481 4 733 4 408
Avsättningar (tkr) 37 681 39 026 40 371 41 717 43 062 53 086 54 695 56 303 57 911 63 366
Långfristiga skulder 120 120 120 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 24 753 4 074 6 926 14 637 4 051 3 436 4 268 4 261 2 974 3 995
Skulder och eget kapital 202 523 187 973 196 971 210 583 206 138 211 761 218 690 226 927 269 351 275 671
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 40 950 0
Omsättning 54 073 52 644 54 750 53 885 52 485 50 877 49 093 48 770 47 655 45 757
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 20 259 34 495 37 483 38 318 38 518 31 463 29 948 33 333 26 617 27 354
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,71% -3,85% 1,61% 2,67% 3,16% 3,63% 0,66% 2,34% 4,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,79% 14,81% 15,68% 14,98% 15,40% 11,67% 10,68% 11,42% 7,55% 7,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,43% 52,90% 56,43% 58,53% 60,49% 48,58% 47,59% 53,12% 42,67% 46,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 69,31% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,30% 6,02% 5,78% 7,74% 7,67% 7,60% 6,57% 11,78% 91,93% 95,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,07% 76,95% 75,86% 73,16% 77,03% 73,15% 72,87% 72,91% 76,90% 75,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 111,58% 177,74% 145,65% 128,48% 199,31% 212,54% 175,54% 234,85% 1 573,07% 1 196,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...