Visa allt om Concordia Maritime Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 827 500 1 038 200 809 900 527 900 467 600 543 400 559 600 513 400 599 300 560 000
Övrig omsättning - - 100 3 200 200 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -624 600 82 700 209 600 56 400 400 -333 500 107 600 100 200 67 800 86 400
Resultat efter finansnetto -660 200 56 800 174 300 16 500 -39 000 -369 400 76 300 76 900 -91 000 78 100
Årets resultat -660 200 69 500 173 900 8 700 -28 800 -356 000 84 800 80 400 -81 100 95 800
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 305 800 3 186 000 3 809 500 3 336 300 3 025 500 3 112 500 3 435 900 3 183 700 3 025 000 3 106 100
Omsättningstillgångar 662 600 956 200 545 000 379 500 381 000 368 200 322 300 277 100 346 500 380 400
Tillgångar 2 968 500 4 142 200 4 354 500 3 715 800 3 406 500 3 480 700 3 758 200 3 460 800 3 371 500 3 486 500
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 221 900 2 089 800 1 868 700 1 574 700 1 292 300 1 330 800 1 777 600 1 715 400 1 788 300 1 967 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 9 700 16 100 25 500 0 0
Långfristiga skulder 1 412 600 1 699 700 2 129 000 1 832 300 1 862 700 1 969 900 1 804 100 1 583 300 1 462 400 1 366 900
Kortfristiga skulder 334 000 352 700 356 800 308 800 251 500 170 300 160 400 136 600 120 800 152 600
Skulder och eget kapital 2 968 500 4 142 200 4 354 500 3 715 800 3 406 500 3 480 700 3 758 200 3 460 800 3 371 500 3 486 500
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 0 11 800 12 900 13 100 17 800 10 700 9 600 8 700 7 400 7 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda 13 200 1 400 1 400 1 200 131 800 135 100 106 800 79 700 67 800 52 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 0 0 - - - -
Sociala kostnader 7 500 6 700 6 700 5 100 6 000 4 700 4 600 2 800 4 200 4 100
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 827 500 1 038 200 810 000 531 100 467 800 543 400 559 600 513 400 599 300 560 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 394 427 380 359 234 175
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 137 917 173 033 134 983 87 983 1 187 1 273 1 473 1 430 2 561 3 200
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 3 533 3 533 3 583 2 833 387 350 33 314 38 431
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 51 300 319 900 423 800 201 100 144 700 -182 600 242 600 219 500 160 800 162 600
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,29% 28,19% 53,42% 12,90% -13,95% -2,89% 9,00% -14,33% 7,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -19,78% 2,66% 4,88% 1,67% 0,26% -9,23% 3,08% 3,33% 3,39% 4,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -70,97% 10,60% 26,26% 11,74% 1,86% -59,09% 20,71% 22,42% 19,06% 26,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 47,29%
Rörelsekapital/omsättning 39,71% 58,13% 23,24% 13,39% 27,69% 36,42% 28,93% 27,37% 37,66% 40,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,16% 50,45% 42,91% 42,38% 37,94% 38,23% 47,30% 49,57% 53,04% 56,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 198,38% 271,11% 152,75% 122,90% 151,49% 216,21% 200,94% 202,86% 286,84% 249,28%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 28 000 2 900 24 800 2 000 800 0 38 900 30 800 32 200 50 300
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -27 000 -26 800 -6 600 -26 000 -31 100 -24 700 -23 100 -21 800 -19 800 -18 200
Resultat efter finansnetto 36 000 36 300 69 800 -67 100 69 900 4 400 -34 900 33 800 196 600 -47 200
Årets resultat -4 000 -3 700 75 400 -67 100 76 600 -1 300 -25 400 25 000 143 500 8 500
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 746 000 745 800 785 800 780 200 780 200 775 200 780 900 771 700 804 900 1 241 300
Omsättningstillgångar 1 595 000 1 595 400 1 518 800 1 521 800 1 408 900 1 392 300 1 487 100 1 334 200 1 319 900 523 000
Tillgångar 2 341 000 2 341 200 2 304 600 2 302 000 2 189 100 2 167 500 2 268 000 2 105 900 2 124 800 1 764 300
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 585 000 584 500 612 100 536 700 603 800 551 100 600 400 673 400 696 100 600 300
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 522 000 1 521 900 1 477 600 1 572 200 1 473 100 1 577 200 1 610 400 1 381 100 1 220 000 1 092 700
Kortfristiga skulder 235 000 234 800 214 900 193 100 112 200 39 200 57 200 51 400 208 700 71 300
Skulder och eget kapital 2 341 000 2 341 200 2 304 600 2 302 000 2 189 100 2 167 500 2 268 000 2 105 900 2 124 800 1 764 300
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 8 100 8 900 9 800 14 600 7 800 6 700 5 600 5 300 5 700
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda - 500 500 400 300 300 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - - 0 -
Sociala kostnader - 6 300 5 000 4 600 5 900 4 000 3 600 3 600 3 700 3 700
Utdelning till aktieägare 0 23 900 0 0 0 23 900 47 730 47 700 47 700 47 700
Omsättning 28 000 2 900 24 800 2 000 800 0 38 900 30 800 32 200 50 300
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 333 967 8 267 667 267 - 12 967 15 400 16 100 25 150
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 5 333 5 167 5 333 4 200 5 867 3 700 2 867 3 850 3 700 11 200
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -27 000 -26 800 -6 600 -26 000 -31 100 -24 700 -23 100 -21 700 -10 500 400
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 865,52% -88,31% 1 140,00% 150,00% - -100,00% 26,30% -4,35% -35,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,55% 3,58% 4,59% -0,57% 4,25% - 0,10% 2,98% 11,25% 9,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 296,43% 2 886,21% 426,61% -660,00% 11 637,50% - 5,66% 203,90% 742,55% 316,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 75,35%
Rörelsekapital/omsättning 4 857,14% 46 917,24% 5 257,66% 66 435,00% 162 087,50% - 3 675,84% 4 164,94% 3 450,93% 898,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,99% 24,97% 26,56% 23,31% 27,58% 25,43% 26,47% 31,98% 32,76% 34,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 678,72% 679,47% 706,75% 788,09% 1 255,70% 3 551,79% 2 599,83% 2 595,72% 632,44% 733,52%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...