Visa allt om Metlab Miljö Aktiebolag
Visa allt om Metlab Miljö Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 19 252 21 866 20 244 19 428 19 758 18 992 17 330 17 444 18 028 17 986
Övrig omsättning 243 427 223 - 317 349 225 469 511 -
Rörelseresultat (EBIT) 280 672 118 945 1 232 2 027 532 695 -14 926
Resultat efter finansnetto 590 618 29 815 1 103 1 884 405 577 -211 742
Årets resultat 614 748 13 622 714 989 174 54 16 497
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 612 2 710 2 638 2 679 2 822 2 464 2 034 2 018 1 629 1 197
Omsättningstillgångar 7 219 8 218 8 464 8 034 7 759 6 644 6 332 6 230 6 913 9 056
Tillgångar 9 831 10 929 11 102 10 712 10 581 9 108 8 366 8 248 8 542 10 253
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 436 3 122 2 374 2 861 2 538 2 005 1 016 992 1 088 1 222
Obeskattade reserver 1 819 1 919 2 279 2 290 2 273 2 160 1 615 1 465 973 1 248
Avsättningar (tkr) 780 731 656 480 420 360 300 235 175 115
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 796 5 157 5 793 5 082 5 350 4 584 5 435 5 556 6 306 7 668
Skulder och eget kapital 9 831 10 929 11 102 10 712 10 581 9 108 8 366 8 248 8 542 10 253
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 1 506 1 306 1 282 956
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 8 202 7 727 7 529 7 298 6 861 5 213 5 108 5 602 5 237
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 3 344 3 358 3 197 3 298 3 035 3 027 2 892 3 047 2 944
Utdelning till aktieägare 360 300 0 500 300 180 0 150 150 150
Omsättning 19 495 22 293 20 467 19 428 20 075 19 341 17 555 17 913 18 539 17 986
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 15 16 15 15 15 13 13 15 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 283 1 458 1 265 1 295 1 317 1 266 1 333 1 342 1 202 1 199
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 794 792 706 731 718 662 755 729 676 631
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 706 1 105 505 1 340 1 625 2 379 856 855 431 1 453
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,95% 8,01% 4,20% -1,67% 4,03% 9,59% -0,65% -3,24% 0,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,28% 6,33% 1,23% 8,85% 11,71% 22,29% 6,36% 8,50% 0,08% 9,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,20% 3,16% 0,68% 4,88% 6,27% 10,69% 3,07% 4,02% 0,04% 5,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,49% 83,58% 83,84% 82,79% 93,99% 94,04% 92,86% 91,53% 93,18% 91,24%
Rörelsekapital/omsättning 17,78% 14,00% 13,19% 15,19% 12,19% 10,85% 5,18% 3,86% 3,37% 7,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,38% 42,26% 37,40% 43,38% 39,82% 39,49% 26,37% 25,12% 20,94% 20,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 142,54% 124,08% 112,38% 109,54% 113,23% 115,79% 89,22% 85,96% 60,04% 53,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...