Visa allt om Mitthem Aktiebolag
Visa allt om Mitthem Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 410 376 395 085 386 085 376 358 368 625 357 094 345 583 337 753 328 147 286 061
Övrig omsättning 525 456 65 619 859 3 165 1 035 712 3 520 2 671 2 813
Rörelseresultat (EBIT) 44 160 80 295 115 481 35 538 50 671 70 992 79 175 68 084 73 868 64 267
Resultat efter finansnetto 23 300 57 514 89 582 5 441 15 849 30 636 36 113 27 577 33 957 30 974
Årets resultat 13 171 38 931 86 852 4 000 11 951 28 074 31 455 18 537 29 158 25 048
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 127 485 2 028 646 1 833 338 1 664 474 1 558 984 1 565 154 1 560 555 1 486 517 1 427 859 1 243 931
Omsättningstillgångar 55 760 5 694 10 509 22 965 35 688 10 872 3 337 24 000 40 995 7 583
Tillgångar 2 183 245 2 034 340 1 843 847 1 687 439 1 594 672 1 576 026 1 563 892 1 510 517 1 468 854 1 251 514
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 638 820 576 319 538 178 471 326 435 035 424 344 397 529 374 402 366 183 342 227
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 220 220 365 380 0
Avsättningar (tkr) 95 669 85 540 48 709 45 979 42 332 38 569 41 226 39 503 34 929 33 914
Långfristiga skulder 1 327 947 1 252 947 1 155 747 1 045 747 1 031 747 1 031 747 1 026 747 986 747 993 247 621 000
Kortfristiga skulder 120 809 119 534 101 213 124 387 85 558 81 146 98 170 109 500 74 115 254 373
Skulder och eget kapital 2 183 245 2 034 340 1 843 847 1 687 439 1 594 672 1 576 026 1 563 892 1 510 517 1 468 854 1 251 514
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 573 1 233 1 191 1 169 1 489 1 512 1 441 1 365 1 386 1 311
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 21 939 19 740 19 154 16 510 14 821 14 078 13 317 13 732 12 859 11 979
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 11 608 10 680 10 042 8 230 7 584 8 156 7 178 7 295 6 911 6 278
Utdelning till aktieägare 50 755 670 700 20 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 410 901 395 541 451 704 377 217 371 790 358 129 346 295 341 273 330 818 288 874
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 53 49 51 46 41 40 39 39 38 38
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 743 8 063 7 570 8 182 8 991 8 927 8 861 8 660 8 635 7 528
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 679 686 635 605 627 630 590 603 584 541
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 98 790 99 737 164 015 91 067 77 245 95 550 102 879 90 418 96 580 84 591
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,87% 2,33% 2,58% 2,10% 3,23% 3,33% 2,32% 2,93% 14,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,02% 3,95% 6,27% 2,11% 3,19% 4,51% 5,08% 4,56% 5,11% 5,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,77% 20,35% 29,93% 9,48% 13,80% 19,91% 22,97% 20,40% 22,86% 23,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -15,85% -28,81% -23,49% -26,95% -13,53% -19,68% -27,44% -25,31% -10,09% -86,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,26% 28,33% 29,19% 27,93% 27,28% 26,94% 25,43% 24,80% 24,95% 27,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 46,16% 4,76% 10,38% 18,46% 41,71% 13,40% 3,40% 21,92% 55,31% 2,98%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...