Visa allt om Speed Services Aktiebolag
Visa allt om Speed Services Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2012-12 * 2011-12 * 2008-12 * 2006-12 * 2005-12 *
Nettoomsättning 76 926 68 248 60 908 - - - - -
Övrig omsättning 66 69 73 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 500 9 217 5 003 - - - - -
Resultat efter finansnetto 6 314 9 035 4 952 - - - - -
Årets resultat 4 027 4 721 2 835 - - - - -
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2012-12 * 2011-12 * 2008-12 * 2006-12 * 2005-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 - - - - -
Anläggningstillgångar 15 483 10 869 14 857 - - - - -
Omsättningstillgångar 29 172 17 132 14 116 - - - - -
Tillgångar 44 655 28 001 28 972 - - - - -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 600 9 059 8 388 - - - - -
Minoritetsintressen 0 0 0 - - - - -
Avsättningar (tkr) 367 71 48 - - - - -
Långfristiga skulder 6 160 4 797 3 020 - - - - -
Kortfristiga skulder 26 528 14 074 17 516 - - - - -
Skulder och eget kapital 44 655 28 001 28 972 - - - - -
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2012-12 * 2011-12 * 2008-12 * 2006-12 * 2005-12 *
Löner till styrelse & VD 1 438 1 269 1 256 - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD 274 - 392 - - - - -
Löner till övriga anställda 10 958 8 261 7 805 - - - - -
Varav resultatlön till övriga anställda 141 - 422 - - - - -
Sociala kostnader 4 936 3 746 3 728 - - - - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 - - - - -
Omsättning 76 992 68 317 60 981 - - - - -
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 28 24 - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 481 2 437 2 538 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 573 484 507 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 092 13 576 11 426 - - - - -
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,72% 12,05% - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,56% 33,18% 17,93% - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,45% 13,61% 8,53% - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,43% 51,46% 49,65% - - - - -
Rörelsekapital/omsättning 3,44% 4,48% -5,58% - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,98% 32,35% 28,95% - - - - -
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 108,45% 121,29% 78,62% - - - - -

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-12: Koncernredovisning ej upprättad
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-12: Koncernredovisning ej upprättad
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-12: Koncernredovisning ej upprättad
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2006-12: Koncernredovisning ej upprättad
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2005-12: Koncernredovisning ej upprättad
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 63 067 58 592 53 766 47 057 45 215 40 402 36 685 16 269 16 078 17 259
Övrig omsättning 15 2 2 386 337 317 736 81 101 2 212
Rörelseresultat (EBIT) 7 708 8 448 4 826 2 401 1 289 670 -865 -1 008 -708 -349
Resultat efter finansnetto 12 791 11 916 4 942 2 436 1 232 -119 -461 -987 -703 -380
Årets resultat 8 122 3 621 2 0 906 -284 -277 -149 -426 -194
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 477 16 289 18 635 8 060 9 393 11 169 13 612 5 493 4 266 4 341
Omsättningstillgångar 8 459 8 709 10 635 7 131 6 645 9 911 8 016 3 509 4 412 7 957
Tillgångar 31 936 24 998 29 270 15 191 16 038 21 080 21 628 9 003 8 678 12 298
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 932 6 398 6 777 7 242 7 242 11 255 11 539 4 510 3 922 4 348
Obeskattade reserver 1 626 322 216 266 92 92 0 0 575 853
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 660 1 097 3 010 0 0 3 242 3 242 1 707 313 938
Kortfristiga skulder 14 719 17 180 19 266 7 683 8 704 6 491 6 847 2 786 3 869 6 159
Skulder och eget kapital 31 936 24 998 29 270 15 191 16 038 21 080 21 628 9 003 8 678 12 298
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 198 1 181 1 005 - - 0 717 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 274 - 392 - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 7 454 6 903 6 103 6 173 6 506 6 305 4 870 2 373 2 233 4 505
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 422 - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 3 830 3 426 3 109 2 819 2 944 2 677 2 577 884 782 1 946
Utdelning till aktieägare 0 1 592 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 63 082 58 594 53 768 47 443 45 552 40 719 37 421 16 350 16 179 19 471
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 18 16 13 16 14 15 6 5 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 710 3 255 3 360 3 620 2 826 2 886 2 446 2 712 3 216 1 569
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 777 655 645 728 591 - 544 543 603 586
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 032 11 930 10 730 4 616 2 900 670 1 814 -433 -238 283
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,64% 8,98% 14,26% 4,07% 11,91% 10,13% 125,49% 1,19% -6,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 40,37% 48,40% 17,63% 16,07% 8,34% -0,17% -1,66% -10,73% -7,16% -2,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,44% 20,65% 9,60% 5,19% 2,96% -0,09% -0,98% -5,94% -3,86% -1,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,63% 50,43% 49,25% 38,93% 19,93% 100,00% 15,37% 10,47% 10,69% 6,79%
Rörelsekapital/omsättning -9,93% -14,46% -16,05% -1,17% -4,55% 8,46% 3,19% 4,44% 3,38% 10,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,46% 26,60% 23,73% 49,04% 45,58% 53,71% 53,35% 50,09% 49,97% 40,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 57,47% 50,69% 54,04% 91,96% 74,79% 147,94% 113,76% 113,17% 103,41% 123,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...