Visa allt om SDR Svensk Direktreklam Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 408 611 404 068 379 405 373 463 306 496 334 681 458 401 417 289 400 379 445 039
Övrig omsättning 192 5 707 5 888 22 118 22 635 2 732 4 263 635 2 548 2 153
Rörelseresultat (EBIT) -8 661 5 044 6 890 5 623 5 484 -4 181 12 104 11 929 -4 869 3 450
Resultat efter finansnetto -9 732 4 347 5 750 4 808 4 381 -4 658 12 069 12 568 -4 905 3 937
Årets resultat -6 763 3 328 4 385 1 764 3 338 -3 502 8 459 9 386 -4 764 2 410
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 54 470 65 015 71 238 78 240 56 410 60 007 70 702 79 121 81 992 72 412
Omsättningstillgångar 90 339 67 146 58 071 50 133 35 037 37 159 67 297 78 388 73 115 85 919
Tillgångar 144 809 132 161 129 309 128 373 91 447 97 166 137 999 157 509 155 107 158 331
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 983 25 736 22 408 18 033 16 259 12 877 24 091 27 287 25 228 31 184
Minoritetsintressen 0 5 15 0 0 273 0 398 448 409
Avsättningar (tkr) 2 385 4 338 3 447 2 259 1 230 0 1 401 1 431 1 431 2 577
Långfristiga skulder 5 448 5 719 9 310 13 037 8 639 9 230 12 350 13 500 11 849 13 131
Kortfristiga skulder 117 993 96 363 94 129 95 044 65 319 74 786 100 157 114 893 116 151 111 030
Skulder och eget kapital 144 809 132 161 129 309 128 373 91 447 97 166 137 999 157 509 155 107 158 331
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 2 582 2 859 2 514 3 406 2 714 2 582 4 040 4 197 3 492 3 448
Varav tantiem till styrelse & VD 39 27 93 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 126 018 113 911 107 306 109 006 85 375 77 170 100 837 86 238 91 452 96 153
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 51 884 47 993 43 283 41 825 35 102 30 683 39 670 35 322 36 202 36 968
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 408 803 409 775 385 293 395 581 329 131 337 413 462 664 417 924 402 927 447 192
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 166 160 169 160 146 134 209 207 181 319
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 462 2 525 2 245 2 334 2 099 2 498 2 193 2 016 2 212 1 395
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 154 1 095 966 1 027 890 853 718 639 761 436
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 016 11 418 13 399 12 113 9 466 -429 16 804 16 075 -251 7 194
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,12% 6,50% 1,59% 21,85% -8,42% -26,99% 9,85% 4,22% -10,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,62% 5,05% 6,34% 5,52% 7,11% -2,73% 10,60% 9,52% -1,60% 4,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,64% 1,65% 2,16% 1,90% 2,12% -0,79% 3,19% 3,59% -0,62% 1,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,87% 99,86% 99,75% 99,65% 99,65% 99,68% 99,75% 99,73% 99,81% 99,80%
Rörelsekapital/omsättning -6,77% -7,23% -9,50% -12,03% -9,88% -11,24% -7,17% -8,75% -10,75% -5,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,11% 19,47% 17,33% 14,05% 17,78% 13,25% 17,46% 17,32% 16,26% 19,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 76,38% 69,49% 61,49% 52,55% 53,41% 49,49% 67,01% 68,10% 62,77% 77,13%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 312 612 326 064 307 465 291 315 252 432 285 898 313 942 276 759 284 312 325 898
Övrig omsättning 681 517 1 213 17 001 14 318 2 590 171 204 20 198
Rörelseresultat (EBIT) 29 603 31 898 31 156 30 513 26 002 15 118 21 831 18 449 14 947 22 590
Resultat efter finansnetto 29 982 32 714 30 910 31 441 25 321 15 319 22 264 19 165 16 634 27 542
Årets resultat 8 10 7 -354 16 149 14 112 16 352 14 045 14 598 20 360
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 44 426 49 009 54 208 63 466 51 159 56 031 56 997 71 214 74 190 66 458
Omsättningstillgångar 68 576 57 907 51 752 38 914 23 878 27 815 33 273 35 548 36 652 45 517
Tillgångar 113 002 106 916 105 960 102 380 75 037 83 846 90 270 106 762 110 842 111 975
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 630 11 622 11 612 11 605 11 959 12 198 15 682 18 898 19 202 19 673
Obeskattade reserver 9 800 18 675 14 625 9 225 4 550 0 3 895 3 895 3 895 6 878
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 589 2 651 4 964 7 276 8 639 9 230 10 750 13 000 10 750 10 750
Kortfristiga skulder 88 983 73 968 74 759 74 274 49 889 62 418 59 943 70 969 76 995 74 674
Skulder och eget kapital 113 002 106 916 105 960 102 380 75 037 83 846 90 270 106 762 110 842 111 975
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 1 015 1 099 1 081 1 087 1 070 1 175 1 248
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 22 867 22 345 21 660 23 683 24 736 25 606 24 048 23 100 26 271 26 725
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 11 964 12 107 11 974 13 188 14 002 13 581 11 917 11 765 12 906 12 901
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 3 300 3 000 0 1 000
Omsättning 313 293 326 581 308 678 308 316 266 750 288 488 314 113 276 963 284 332 326 096
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 43 42 42 46 50 54 54 62 59 66
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 270 7 763 7 321 6 333 5 049 5 294 5 814 4 464 4 819 4 938
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 839 859 863 873 816 752 727 616 726 651
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 32 802 35 097 34 521 34 337 28 894 17 806 24 607 21 358 17 883 24 536
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,13% 6,05% 5,54% 15,40% -11,71% -8,93% 13,44% -2,66% -12,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,68% 32,28% 31,05% 32,61% 36,54% 20,63% 26,94% 19,73% 16,72% 26,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,37% 10,58% 10,70% 11,46% 10,86% 6,05% 7,75% 7,61% 6,52% 9,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -6,53% -4,93% -7,48% -12,14% -10,30% -12,10% -8,50% -12,80% -14,19% -8,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,06% 24,49% 21,72% 18,36% 20,67% 14,55% 20,55% 20,39% 19,91% 21,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 77,07% 78,29% 69,23% 52,39% 47,86% 44,56% 55,51% 50,09% 47,60% 60,95%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...