Visa allt om Peab Byggservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 2 321 985 2 662 219 2 410 596 1 908 819 1 764 212 1 727 984 1 239 823 503 453 393 866 435 480
Övrig omsättning 5 683 3 1 718 240 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 22 802 66 350 74 410 55 566 36 030 27 375 5 157 21 973 11 983 4 298
Resultat efter finansnetto 23 000 66 830 74 669 55 852 36 440 27 598 5 362 22 037 11 756 3 101
Årets resultat 2 187 598 -1 752 -4 274 323 -8 569 -3 383 17 060 8 504 1 966
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 565 4 865 3 486 1 608 667 361 234 358 1 149 114
Omsättningstillgångar 532 517 525 253 620 702 541 884 440 132 436 612 357 886 188 904 116 362 126 520
Tillgångar 538 082 530 118 624 188 543 492 440 799 436 973 358 120 189 262 117 511 126 634
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 056 22 869 22 271 24 023 23 297 7 974 7 974 8 430 5 507 8 064
Obeskattade reserver 56 61 108 20 12 12 0 4 4 4
Avsättningar (tkr) 6 699 5 322 2 701 3 390 2 308 1 852 2 160 519 740 1 032
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 110
Kortfristiga skulder 506 271 501 866 599 108 516 059 415 182 427 135 347 986 180 309 111 260 114 424
Skulder och eget kapital 538 082 530 116 624 188 543 492 440 799 436 973 358 120 189 262 117 511 126 634
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 743 1 850 1 812 1 433 1 369 1 272 1 131 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 0 - - 0
Löner till övriga anställda 421 517 434 414 391 075 338 343 321 370 279 547 244 049 115 281 82 708 65 487
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 172 520 178 341 162 756 136 172 148 844 114 871 95 933 39 186 32 131 25 717
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 327 668 2 662 222 2 412 314 1 909 059 1 764 212 1 727 984 1 239 823 503 453 393 866 435 480
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 914 961 929 829 799 728 626 262 242 254
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 540 2 770 2 595 2 303 2 208 2 374 1 981 1 922 1 628 1 714
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 652 640 598 574 590 544 545 590 475 359
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 22 802 66 350 74 410 55 566 36 043 27 383 5 161 21 990 11 999 4 315
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,78% 10,44% 26,29% 8,20% 2,10% 39,37% 146,26% 27,82% -9,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,32% 12,61% 11,98% 10,30% 8,29% 6,36% 1,52% 11,70% 10,53% 4,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,00% 2,51% 3,10% 2,93% 2,07% 1,61% 0,44% 4,40% 3,14% 1,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 8,04% 9,13% 9,36% 9,43% 8,44% 6,94% 6,05% 8,69% 8,72% 5,85%
Rörelsekapital/omsättning 1,13% 0,88% 0,90% 1,35% 1,41% 0,55% 0,80% 1,71% 1,30% 2,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,66% 4,32% 3,58% 4,42% 5,29% 1,83% 2,23% 4,46% 4,69% 6,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 105,18% 104,66% 103,60% 105,00% 106,01% 102,22% 102,84% 104,77% 104,59% 110,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!