Visa allt om Walfrid Nilssons Bokhandel Aktiebolag
Visa allt om Walfrid Nilssons Bokhandel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 5 840 5 803 5 850 6 041 6 608 6 627 6 946 7 328 7 915 8 933
Övrig omsättning 8 4 34 142 177 159 181 169 194 124
Rörelseresultat (EBIT) 371 -280 399 -257 -484 -27 119 233 278 -146
Resultat efter finansnetto 375 -299 379 -292 -513 -35 118 236 269 -149
Årets resultat 375 -299 379 -292 -513 16 86 170 188 0
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 067 1 397 348 370 392 304 305 322 340 402
Omsättningstillgångar 1 520 1 151 2 211 2 068 2 453 2 553 2 380 2 740 2 639 2 896
Tillgångar 2 587 2 549 2 558 2 438 2 845 2 857 2 685 3 062 2 978 3 298
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 497 1 122 1 422 1 043 1 334 1 847 1 831 2 145 1 975 1 787
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 57 57 57 57
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 268 451 425 705 950 556 0 0 0 340
Kortfristiga skulder 822 976 712 690 560 453 797 861 947 1 114
Skulder och eget kapital 2 587 2 549 2 558 2 438 2 845 2 857 2 685 3 062 2 978 3 298
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 485 463 461 324 342 297 417 587
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 124 1 311 520 667 897 846 845 836 688 1 155
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 464 479 399 397 457 391 387 443 484 671
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 848 5 807 5 884 6 183 6 785 6 786 7 127 7 497 8 109 9 057
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 4 4 5 5 5 5 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 460 1 161 1 463 1 510 1 322 1 325 1 389 1 466 1 583 1 489
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 400 360 355 393 366 320 320 321 328 419
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 398 -253 421 -235 -462 -26 136 251 340 -79
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,64% -0,80% -3,16% -8,58% -0,29% -4,59% -5,21% -7,42% -11,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,23% -10,98% 15,64% -10,54% -17,01% -0,95% 4,43% 7,77% 9,34% -4,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,75% -4,83% 6,84% -4,25% -7,32% -0,41% 1,71% 3,25% 3,51% -1,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,48% 44,43% 48,34% 37,96% 38,76% 39,76% 43,18% 42,30% 39,94% 41,72%
Rörelsekapital/omsättning 11,95% 3,02% 25,62% 22,81% 28,65% 31,69% 22,79% 25,64% 21,38% 19,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,87% 44,02% 55,59% 42,78% 46,89% 64,65% 69,76% 71,39% 67,70% 55,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 13,99% 9,22% 168,26% 188,70% 245,54% 290,51% 127,60% 143,55% 108,24% 103,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...