Visa allt om Electra Gruppen AB (publ)
Visa allt om Electra Gruppen AB (publ)

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning - 6 818 6 204 6 204 6 000 6 000 6 068 6 831 7 072 7 254
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - 0 -190 113 -126 -1 256 738 758 378 -287
Resultat efter finansnetto - 86 224 2 661 539 18 069 18 938 31 386 4 446 13 510
Årets resultat - 22 120 23 183 28 538 27 340 17 814 13 706 18 751 15 577 7 287
Balansräkningar (tkr)
2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 29 445 29 605 17 016 15 837 16 167 17 434 17 801 28 438 27 194
Omsättningstillgångar - 43 454 47 348 70 801 59 340 47 427 43 495 54 072 62 416 62 261
Tillgångar - 72 899 76 953 87 817 75 177 63 594 60 929 71 874 90 854 89 455
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 46 677 46 661 50 783 45 651 36 514 34 305 46 604 69 462 69 488
Obeskattade reserver - 10 535 15 535 19 195 18 195 17 195 17 040 17 040 10 040 3 380
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 178 89 0 0 0
Långfristiga skulder - 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder - 10 687 9 757 12 838 11 332 9 707 9 495 8 230 11 352 16 586
Skulder och eget kapital - 72 899 76 953 87 817 75 177 63 594 60 929 71 874 90 854 89 455
Löner & utdelning (tkr)
2017-12 *
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 1 926 2 638 - 3 027 3 245 2 677 2 433 2 377 2 816
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 3 142 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 926 1 745 1 534 1 644 1 607 1 254 1 058 - 0
Utdelning till aktieägare - 22 105 22 104 27 306 23 405 18 204 15 603 26 006 41 606 15 603
Omsättning - 6 818 6 204 6 204 6 000 6 000 6 068 6 831 7 072 7 254
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 3 409 3 102 3 102 3 000 3 000 3 034 3 416 3 536 3 627
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 2 743 2 600 2 373 2 380 2 572 1 986 2 012 1 720 1 868
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar - 0 -190 113 -126 -1 256 738 758 378 -287
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 9,90% 0,00% 3,40% 0,00% -1,12% -11,17% -3,41% -2,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 1,21% 0,91% 3,33% 0,90% 30,36% 31,33% 43,71% 5,25% 15,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 12,89% 11,23% 47,11% 11,32% 321,82% 314,60% 459,95% 67,45% 186,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - 480,60% 605,92% 934,28% 800,13% 628,67% 560,32% 671,09% 722,06% 629,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. - 75,30% 76,38% 74,88% 79,60% 77,34% 76,91% 82,31% 84,60% 80,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 406,61% 485,27% 551,50% 523,65% 488,59% 458,08% 657,01% 549,82% 375,38%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2017-12 : Årsredovisning oläslig på film.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...