Visa allt om Elof Hansson Holding AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 6 402 700 6 229 008 4 633 499 5 313 771 5 190 373 5 457 642 7 107 075 6 233 674
Övrig omsättning 22 063 104 376 - 7 344 30 315 - 61 249 -
Rörelseresultat (EBIT) 92 758 100 381 28 201 35 383 -222 732 -63 063 51 154 16 297
Resultat efter finansnetto 82 605 74 979 25 511 29 810 -246 961 -83 051 40 669 19 078
Årets resultat 51 509 53 319 20 635 34 235 -255 646 -82 640 34 124 8 014
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 870 161 822 484 1 030 377 1 009 834 970 821 692 040 699 746 183 006
Omsättningstillgångar 1 918 710 1 894 483 1 889 198 1 879 764 2 084 630 1 843 484 1 971 092 2 164 662
Tillgångar 2 788 871 2 716 967 2 919 575 2 889 598 3 055 451 2 535 524 2 670 838 2 347 668
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 948 107 935 199 891 761 865 373 849 811 1 104 138 1 191 184 1 174 364
Minoritetsintressen -936 557 513 484 454 459 519 655
Avsättningar (tkr) 62 151 39 856 68 420 67 361 92 223 24 489 30 250 21 455
Långfristiga skulder 714 288 682 697 798 375 557 687 520 568 299 890 302 737 9 764
Kortfristiga skulder 1 065 261 1 058 658 1 160 506 1 398 693 1 592 395 1 106 548 1 146 148 1 141 430
Skulder och eget kapital 2 788 871 2 716 967 2 919 575 2 889 598 3 055 451 2 535 524 2 670 838 2 347 668
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 31 898 25 789 22 432 21 590 29 533 29 035 33 617 27 195
Varav tantiem till styrelse & VD 2 427 3 291 534 585 2 863 2 630 1 058 707
Löner till övriga anställda 132 183 121 677 121 907 148 600 192 934 198 744 212 391 195 568
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 112 432 78 786 69 977 74 657 83 049 87 344 102 577 106 642
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 424 763 6 333 384 4 633 499 5 321 115 5 220 688 5 457 642 7 168 324 6 233 674
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 277 242 253 310 474 508 502 492
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 23 114 25 740 18 314 17 141 10 950 10 743 14 158 12 670
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 908 925 869 833 712 649 717 710
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 125 243 125 797 55 815 62 904 -183 323 -27 371 83 905 42 081
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,79% 34,43% -12,80% 2,38% -4,90% -23,21% 14,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,29% 4,18% 2,09% 2,28% -7,16% -2,21% 2,48% 1,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,87% 1,82% 1,32% 1,24% -4,22% -1,03% 0,93% 0,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 8,01% 7,28% 9,02% 9,85% 9,36% 9,20% 8,68% 9,17%
Rörelsekapital/omsättning 13,33% 13,42% 15,73% 9,05% 9,48% 13,50% 11,61% 16,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,00% 34,42% 30,54% 29,95% 27,81% 43,55% 44,60% 50,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 155,20% 157,81% 136,17% 114,51% 105,55% 126,84% 138,84% 141,48%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 33 239 18 593 8 113 7 525 7 525 7 600 9 000 2 090 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -20 481 -28 997 -37 382 -13 129 -36 800 -18 053 -9 146 -8 311 0 0
Resultat efter finansnetto -100 384 -101 392 -18 920 -7 586 -254 810 21 622 72 228 654 038 0 0
Årets resultat -72 121 -65 527 10 779 17 803 -282 550 21 666 68 834 652 725 0 0
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 147 921 1 063 433 977 611 658 231 1 188 473 1 005 086 990 670 789 995 101 102
Omsättningstillgångar 59 330 99 556 150 100 131 444 8 025 3 195 6 769 122 265 0 0
Tillgångar 1 207 251 1 162 989 1 127 711 789 675 1 196 498 1 008 281 997 439 912 260 101 102
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 570 609 645 730 714 256 706 476 691 675 977 225 960 263 906 186 102 102
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 302 764 506 366 307 224 8 212 317 204 20 794 7 640 0 0 0
Kortfristiga skulder 333 878 10 893 106 231 74 985 187 619 10 262 29 536 6 074 0 0
Skulder och eget kapital 1 207 251 1 162 989 1 127 711 789 675 1 196 498 1 008 281 997 439 912 260 101 102
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 2009-12
Löner till styrelse & VD 5 779 5 003 3 384 550 29 035 6 250 6 200 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 739 660 0 - 2 630 - 0 - - -
Löner till övriga anställda 10 924 10 107 7 906 4 480 198 744 3 506 3 510 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 12 087 7 615 7 386 4 084 4 936 4 936 4 739 0 0 0
Utdelning till aktieägare 5 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 5 250 5 250 0 0
Omsättning 33 239 18 593 8 113 7 525 7 525 7 600 9 000 2 090 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 21 15 6 7 6 5 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 749 885 541 1 254 1 075 1 267 1 800 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 528 1 229 1 284 574 3 963 2 422 2 841 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -20 455 -28 944 -37 343 -13 090 -36 761 -18 014 -9 146 -8 311 0 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 78,77% 129,18% 7,81% 0,00% -0,99% -15,56% 330,62% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,41% -7,31% -0,66% -0,56% -21,22% 2,25% 7,43% 71,71% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -232,71% -457,15% -91,74% -58,37% -3 373,77% 299,01% 823,74% 31 302,73% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - -
Rörelsekapital/omsättning -825,98% 476,86% 540,72% 750,29% -2 386,63% -92,99% -252,97% 5 559,38% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,27% 55,52% 63,34% 89,46% 57,81% 96,92% 96,27% 99,33% 100,99% 100,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 17,77% 913,94% 141,30% 175,29% 4,28% 31,13% 22,92% 2 012,92% - -

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...