Visa allt om Aktiebolaget Gotenius Varv & Mekaniska Verkstad

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 22 318 25 287 26 480 30 133 32 621 36 020 34 758 34 212 27 077 24 609
Övrig omsättning 747 388 1 271 315 63 198 994 220 136 69
Rörelseresultat (EBIT) 109 -2 178 -1 026 -1 046 2 065 1 393 2 231 2 417 970 -1 006
Resultat efter finansnetto 58 -2 224 -1 075 -1 090 2 018 1 340 2 156 2 299 853 -1 136
Årets resultat 58 -1 770 0 8 1 275 786 1 277 789 853 -1 136
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 212 2 791 3 160 3 131 2 627 2 794 3 190 2 978 3 254 3 036
Omsättningstillgångar 7 809 8 493 9 321 10 679 13 136 14 257 14 742 10 599 5 212 6 012
Tillgångar 10 021 11 284 12 481 13 810 15 763 17 051 17 931 13 577 8 466 9 048
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 127 5 069 6 839 6 839 7 030 6 056 5 470 4 343 3 554 2 701
Obeskattade reserver 0 0 448 1 550 2 670 2 315 2 005 1 510 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 130 260 1 503 2 306 963 2 093
Kortfristiga skulder 4 894 6 215 5 195 5 421 5 933 8 420 8 954 5 419 3 949 4 254
Skulder och eget kapital 10 021 11 284 12 481 13 810 15 763 17 051 17 931 13 577 8 466 9 048
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - - 417 412
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 - 6 824 6 696 5 712 5 817
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 - 2 672 2 604 2 434 2 534
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 200 300 200 150 0 0
Omsättning 23 065 25 675 27 751 30 448 32 684 36 218 35 752 34 432 27 213 24 678
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 16 18 19 19 18 18 18 17 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 395 1 580 1 471 1 586 1 717 2 001 1 931 1 901 1 593 1 448
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 639 607 612 608 569 595 549 522 513 527
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 688 -1 568 -496 -575 2 528 1 814 2 674 2 890 1 408 -513
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,74% -4,51% -12,12% -7,63% -9,44% 3,63% 1,60% 26,35% 10,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,09% -19,30% -8,21% -7,57% 13,10% 8,18% 12,44% 17,80% 11,46% -11,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,49% -8,61% -3,87% -3,47% 6,33% 3,87% 6,42% 7,06% 3,58% -4,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,85% 49,67% 54,75% 52,62% 55,26% 50,06% 50,05% 47,14% 50,13% 50,80%
Rörelsekapital/omsättning 13,06% 9,01% 15,58% 17,45% 22,08% 16,20% 16,65% 15,14% 4,66% 7,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,16% 44,92% 57,60% 58,28% 57,81% 46,11% 39,23% 40,66% 41,98% 29,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 114,18% 104,39% 141,48% 157,78% 187,95% 146,86% 144,14% 162,21% 89,16% 98,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!