Visa allt om OKG Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 3 058 772 3 255 287 3 018 990 3 861 536 3 136 997 18 684 433 5 000 329 5 116 395 4 107 429 4 512 426
Övrig omsättning 134 015 133 717 138 939 125 953 121 326 202 496 181 176 176 335 142 575 405 755
Rörelseresultat (EBIT) 31 767 53 657 59 651 25 823 74 320 183 997 305 260 497 397 458 121 368 600
Resultat efter finansnetto 10 000 10 000 10 000 10 000 10 307 10 124 10 000 9 992 71 860 10 445
Årets resultat 7 509 7 095 5 351 8 034 7 427 8 640 2 275 7 299 52 223 8 117
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 692 464 7 434 005 7 140 178 5 960 191 6 178 383 6 162 903 20 865 539 20 660 623 19 410 924 18 413 098
Omsättningstillgångar 1 805 767 1 978 798 2 399 772 2 801 636 4 211 269 4 278 071 4 360 536 4 337 548 3 800 578 3 195 152
Tillgångar 9 498 231 9 412 803 9 539 950 8 761 827 10 389 652 10 440 974 25 226 075 24 998 171 23 211 502 21 608 250
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 133 751 133 442 131 747 135 395 127 361 119 933 113 543 118 468 163 369 119 246
Obeskattade reserver 1 645 011 1 645 011 1 311 352 0 0 0 5 819 118 6 278 888 5 829 854 5 267 989
Avsättningar (tkr) 1 376 514 1 597 838 1 650 827 1 861 873 2 099 286 3 229 993 227 237 680 304 709 185 748 465
Långfristiga skulder 5 387 582 5 088 717 5 679 360 5 928 450 7 357 762 2 608 883 18 284 224 17 013 313 15 433 638 14 209 011
Kortfristiga skulder 955 373 947 795 766 664 836 109 805 243 4 482 165 781 953 907 198 1 075 456 1 263 540
Skulder och eget kapital 9 498 231 9 412 803 9 539 950 8 761 827 10 389 652 10 440 974 25 226 075 24 998 171 23 211 502 21 608 250
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 2 375 2 098 4 062 1 739 1 160 3 319 3 281 3 579 3 882 3 311
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 228 350
Löner till övriga anställda 304 746 337 261 370 940 440 200 458 281 1 025 305 474 404 456 074 435 489 442 782
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 157 941 208 533 201 844 230 694 229 200 508 865 229 568 220 270 208 821 205 235
Utdelning till aktieägare 7 200 7 200 5 400 9 000 0 0 2 250 7 200 52 200 8 100
Omsättning 3 192 787 3 389 004 3 157 929 3 987 489 3 258 323 18 886 929 5 181 505 5 292 730 4 250 004 4 918 181
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 550 606 671 781 909 932 894 870 850 891
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 561 5 372 4 499 4 944 3 451 20 048 5 593 5 881 4 832 5 064
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 939 1 007 937 964 856 1 822 976 970 937 906
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 386 240 510 948 486 560 441 848 440 887 7 403 358 1 282 280 1 509 458 1 482 888 1 399 665
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,04% 7,83% -21,82% 23,10% -83,21% 273,66% -2,27% 24,56% -8,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,38% 0,68% 0,70% 0,42% 1,00% 2,77% 2,00% 2,35% 2,14% 1,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,17% 1,97% 2,23% 0,95% 3,30% 1,55% 10,07% 11,48% 12,11% 8,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,07% 53,59% 54,75% 43,82% 47,96% 90,24% 78,63% 82,83% 78,96% 83,05%
Rörelsekapital/omsättning 27,80% 31,67% 54,09% 50,90% 108,58% -1,09% 71,57% 67,05% 66,35% 42,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,92% 15,05% 12,10% 1,55% 1,23% 1,15% 18,44% 20,07% 19,21% 18,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 18,58% 30,12% 36,04% 26,25% 43,87% 5,39% 20,00% 38,53% 31,82% 30,75%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!