Visa allt om OKG Aktiebolag
Visa allt om OKG Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 * 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 3 861 536 3 136 997 18 684 433 5 000 329 5 116 395 4 107 429 4 512 426 4 682 200 3 246 300 3 211 700
Övrig omsättning 125 953 121 326 202 496 181 176 176 335 142 575 405 755 442 000 424 100 300 600
Rörelseresultat (EBIT) 25 823 74 320 183 997 305 260 497 397 458 121 368 600 - 560 900 442 900
Resultat efter finansnetto 10 000 10 307 10 124 10 000 9 992 71 860 10 445 - 10 100 7 600
Årets resultat 8 034 7 427 8 640 2 275 7 299 52 223 8 117 - 6 100 7 800
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 * 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 960 191 6 178 383 6 162 903 20 865 539 20 660 623 19 410 924 18 413 098 17 888 800 17 173 500 13 788 700
Omsättningstillgångar 2 801 636 4 211 269 4 278 071 4 360 536 4 337 548 3 800 578 3 195 152 2 726 800 2 641 700 1 967 000
Tillgångar 8 761 827 10 389 652 10 440 974 25 226 075 24 998 171 23 211 502 21 608 250 20 615 600 19 815 200 15 755 700
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 135 395 127 361 119 933 113 543 118 468 163 369 119 246 119 700 117 100 118 200
Obeskattade reserver 0 0 0 5 819 118 6 278 888 5 829 854 5 267 989 5 073 300 4 752 100 3 702 100
Avsättningar (tkr) 1 861 873 2 099 286 3 229 993 227 237 680 304 709 185 748 465 762 400 751 600 526 600
Långfristiga skulder 5 928 450 7 357 762 2 608 883 18 284 224 17 013 313 15 433 638 14 209 011 13 281 200 12 223 100 9 512 200
Kortfristiga skulder 836 109 805 243 4 482 165 781 953 907 198 1 075 456 1 263 540 1 379 000 1 971 300 1 896 600
Skulder och eget kapital 8 761 827 10 389 652 10 440 974 25 226 075 24 998 171 23 211 502 21 608 250 20 615 600 19 815 200 15 755 700
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 *
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 739 1 160 3 319 3 281 3 579 3 882 3 311 3 219 4 059 000 3 039
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 228 350 362 - 228
Löner till övriga anställda 440 200 458 281 1 025 305 474 404 456 074 435 489 442 782 461 177 469 992 414 746
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 230 694 229 200 508 865 229 568 220 270 208 821 205 235 212 016 207 491 184 561
Utdelning till aktieägare 9 000 0 0 2 250 7 200 52 200 8 100 8 550 6 075 7 200
Omsättning 3 987 489 3 258 323 18 886 929 5 181 505 5 292 730 4 250 004 4 918 181 5 124 200 3 670 400 3 512 300
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 781 909 932 894 870 850 891 958 959 911
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 944 3 451 20 048 5 593 5 881 4 832 5 064 4 887 3 385 3 525
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 964 856 1 822 976 970 937 906 874 863 804
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 441 848 440 887 7 403 358 1 282 280 1 509 458 1 482 888 1 399 665 - 1 332 900 1 227 900
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,10% -83,21% 273,66% -2,27% 24,56% -8,98% -3,63% 44,23% 1,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,42% 1,00% 2,77% 2,00% 2,35% 2,14% 1,76% - 2,87% 2,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,95% 3,30% 1,55% 10,07% 11,48% 12,11% 8,45% - 17,52% 14,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,82% 47,96% 90,24% 78,63% 82,83% 78,96% 83,05% - 87,37% 78,82%
Rörelsekapital/omsättning 50,90% 108,58% -1,09% 71,57% 67,05% 66,35% 42,81% 28,79% 20,65% 2,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 1,55% 1,23% 1,15% 18,44% 20,07% 19,21% 18,52% 18,72% 18,27% 17,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 26,25% 43,87% 5,39% 20,00% 38,53% 31,82% 30,75% 27,15% 32,67% 15,81%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2010-12 : Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...