Visa allt om Förenade Rör i Göteborg Aktiebolag
Visa allt om Förenade Rör i Göteborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 778 1 951 1 908 1 770 1 990 1 712 1 685 1 744 1 992 1 750
Övrig omsättning - - - - - - - - 26 -
Rörelseresultat (EBIT) 180 247 279 161 344 152 129 201 291 139
Resultat efter finansnetto 180 247 280 198 354 160 136 209 300 143
Årets resultat 134 186 287 151 193 151 126 192 200 101
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 668 668 668 668 632 624 625 619 712 8
Omsättningstillgångar 774 771 774 704 773 627 662 734 706 1 264
Tillgångar 1 442 1 438 1 441 1 371 1 404 1 251 1 287 1 353 1 418 1 272
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 120 1 136 1 100 962 961 918 917 941 899 800
Obeskattade reserver 90 90 90 186 186 96 144 182 237 216
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 231 212 251 223 257 236 225 230 282 257
Skulder och eget kapital 1 442 1 438 1 441 1 371 1 404 1 251 1 287 1 353 1 418 1 272
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 305 299 323 293
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 688 669 653 651 634 326 314 316 305
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 288 276 279 277 275 274 270 290 255
Utdelning till aktieägare 200 150 150 150 150 150 150 150 150 100
Omsättning 1 778 1 951 1 908 1 770 1 990 1 712 1 685 1 744 2 018 1 750
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 889 976 954 885 995 856 843 872 996 875
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 495 503 475 472 472 469 456 449 471 435
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 180 247 279 161 344 152 129 201 293 141
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,87% 2,25% 7,80% -11,06% 16,24% 1,60% -3,38% -12,45% 13,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,48% 17,18% 19,43% 14,37% 25,21% 12,79% 10,49% 15,59% 21,09% 11,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,12% 12,66% 14,68% 11,13% 17,79% 9,35% 8,01% 12,10% 15,01% 8,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,01% 76,11% 76,94% 74,58% 75,43% 76,46% 74,78% 75,17% 68,78% 67,77%
Rörelsekapital/omsättning 30,54% 28,65% 27,41% 27,18% 25,93% 22,84% 25,93% 28,90% 21,29% 57,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,54% 83,88% 81,21% 80,75% 78,21% 79,04% 79,50% 79,46% 75,43% 75,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 335,06% 363,68% 308,37% 315,70% 300,78% 265,68% 294,22% 319,13% 250,35% 491,83%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...