Visa allt om Carlo i Jönköping Aktiebolag
Visa allt om Carlo i Jönköping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 39 936 39 963 38 927 40 779 42 878 32 387 26 000 28 912 26 360 27 718
Övrig omsättning 5 71 2 183 2 207 486 14 17 19 3 76
Rörelseresultat (EBIT) 1 019 -176 1 151 -695 -119 -6 250 -618 1 966 1 181 1 941
Resultat efter finansnetto 298 -557 739 -1 181 -539 -6 228 5 924 1 987 1 219 1 973
Årets resultat 298 -557 739 -1 481 -713 -4 444 5 924 1 647 873 1 496
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 364 1 609 1 970 2 489 3 281 2 656 236 1 462 1 707 1 783
Omsättningstillgångar 17 233 18 352 12 511 15 802 17 251 17 302 19 227 9 754 8 731 7 998
Tillgångar 18 597 19 961 14 481 18 291 20 532 19 957 19 462 11 215 10 438 9 781
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 723 7 506 7 985 7 237 8 703 9 416 13 860 7 936 6 629 6 257
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 263 273
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 300 0 0 0 0 3 156 388 872 627
Kortfristiga skulder 10 874 12 155 6 497 11 055 11 829 10 542 2 447 2 891 2 674 2 625
Skulder och eget kapital 18 597 19 961 14 481 18 291 20 532 19 957 19 462 11 215 10 438 9 781
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 320 494 420 900 970 790
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 792 4 192 3 451 4 525 4 050 3 957 1 368 865 802 774
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 815 1 499 1 313 1 261 1 533 1 520 840 819 839 796
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 340 500
Omsättning 39 941 40 034 41 110 42 986 43 364 32 401 26 017 28 931 26 363 27 794
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 9 8 9 10 10 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 994 4 440 4 866 4 531 4 288 3 239 5 200 5 782 5 272 5 544
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 669 638 603 693 598 606 569 537 532 500
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 315 185 1 670 -178 401 -6 009 -573 2 167 1 394 2 226
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,07% 2,66% -4,54% -4,90% 32,39% 24,57% -10,07% 9,68% -4,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,28% -0,29% 9,25% -2,59% 0,65% -28,26% 31,22% 17,98% 12,27% 20,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,92% -0,14% 3,44% -1,16% 0,31% -17,41% 23,37% 6,98% 4,86% 7,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,23% 31,26% 32,92% 33,92% 37,42% 34,34% 29,92% 28,00% 27,94% 28,04%
Rörelsekapital/omsättning 15,92% 15,51% 15,45% 11,64% 12,65% 20,87% 64,54% 23,74% 22,98% 19,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,53% 37,60% 55,14% 39,57% 42,39% 47,18% 71,22% 70,76% 65,32% 65,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 29,53% 77,04% 92,35% 79,63% 93,27% 120,57% 681,86% 231,23% 186,54% 189,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...