Visa allt om Rapid - Tryck Aktiebolag
Visa allt om Rapid - Tryck Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 7 048 6 775 5 410 4 910 5 549 5 224 4 577 4 785 5 165 4 660
Övrig omsättning 1 2 - 1 1 2 5 27 - -
Rörelseresultat (EBIT) 290 286 159 -127 267 307 -218 112 240 318
Resultat efter finansnetto 275 265 133 -136 255 286 -243 103 214 296
Årets resultat 213 155 78 1 200 193 -2 77 343 133
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 580 668 762 392 518 627 728 545 599 665
Omsättningstillgångar 1 806 1 895 1 497 1 410 1 579 1 471 1 322 1 490 1 763 1 533
Tillgångar 2 386 2 562 2 260 1 802 2 098 2 098 2 050 2 035 2 363 2 198
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 307 1 294 1 139 1 061 1 210 1 010 817 818 741 559
Obeskattade reserver 190 190 125 92 231 0 229 472 501 568
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 249 0 0 0 0
Långfristiga skulder 80 160 240 0 35 95 155 55 138 221
Kortfristiga skulder 809 918 755 648 621 744 849 690 981 851
Skulder och eget kapital 2 386 2 562 2 260 1 802 2 098 2 098 2 050 2 035 2 363 2 198
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 360 380 399 453 398
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 729 1 650 1 413 1 533 1 530 1 087 1 110 1 257 1 108 891
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 653 625 553 581 567 482 476 561 570 480
Utdelning till aktieägare 0 200 0 0 150 0 0 0 0 0
Omsättning 7 049 6 777 5 410 4 911 5 550 5 226 4 582 4 812 5 165 4 660
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 410 1 355 1 082 982 1 110 1 045 915 957 861 932
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 476 455 393 423 420 397 410 397 361 356
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 378 431 314 0 400 484 -38 278 389 458
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,03% 25,23% 10,18% -11,52% 6,22% 14,14% -4,35% -7,36% 10,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,24% 11,20% 7,21% -6,88% 12,92% 14,63% -10,49% 6,14% 10,88% 14,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,14% 4,24% 3,01% -2,53% 4,88% 5,88% -4,70% 2,61% 4,98% 7,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,81% 57,34% 61,81% 62,12% 62,73% 62,54% 60,96% 63,45% 66,21% 67,68%
Rörelsekapital/omsättning 14,15% 14,42% 13,72% 15,52% 17,26% 13,92% 10,33% 16,72% 15,14% 14,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,99% 56,29% 54,71% 62,64% 65,79% 48,14% 48,09% 56,90% 46,62% 44,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 213,35% 197,71% 186,49% 208,33% 245,25% 190,46% 150,41% 209,57% 176,04% 177,32%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...