Visa allt om David Nordqvists Fiskexport Aktiebolag
Visa allt om David Nordqvists Fiskexport Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 101 278 128 857 90 560 169 938 195 822 190 649 268 344 118 484 121 422 141 177
Övrig omsättning 508 126 167 276 302 500 47 859 997 923
Rörelseresultat (EBIT) -7 056 -11 112 -8 312 -6 493 823 -6 772 -2 783 -3 541 -1 023 744
Resultat efter finansnetto -7 504 -11 596 -8 338 -6 814 630 -7 155 8 759 -4 117 -1 689 491
Årets resultat -7 504 -11 266 -8 338 -6 484 630 -3 337 8 764 5 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 848 10 149 11 159 12 481 14 886 11 663 16 834 25 244 24 538 23 833
Omsättningstillgångar 32 783 37 044 35 916 38 017 47 799 50 993 55 530 25 417 35 241 34 728
Tillgångar 40 631 47 194 47 075 50 498 62 686 62 655 72 365 50 661 59 778 58 561
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 878 7 394 18 660 26 998 33 482 32 851 36 188 12 735 12 729 12 729
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 4 325 3 424 4 017 4 675
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 145 158 161 150
Långfristiga skulder 11 486 14 554 12 061 3 311 3 361 5 563 10 097 22 044 26 594 27 434
Kortfristiga skulder 26 267 25 245 16 354 20 189 25 843 24 240 21 609 12 301 16 276 13 572
Skulder och eget kapital 40 631 47 194 47 075 50 498 62 686 62 655 72 365 50 661 59 778 58 561
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 912 1 824 723 1 432 1 395 1 355 1 140 377 327 460
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 13 439 15 957 10 867 16 681 16 699 17 660 17 841 8 304 8 424 8 184
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 6 139 6 854 4 401 5 329 6 902 7 341 7 179 3 373 3 525 3 446
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 101 786 128 983 90 727 170 214 196 124 191 149 268 391 119 343 122 419 142 100
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 50 52 48 57 58 67 73 35 37 40
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 026 2 478 1 887 2 981 3 376 2 846 3 676 3 385 3 282 3 529
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 418 485 341 433 439 399 360 349 339 309
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 980 -8 983 -6 818 -4 112 2 891 -4 443 -891 -2 754 -113 1 833
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -21,40% 42,29% - -13,22% 2,71% -28,95% 126,48% -2,42% -13,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -17,16% -23,43% -17,57% -12,83% 1,40% -10,70% 12,89% -6,65% -1,36% 1,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,89% -8,58% -9,14% -3,81% 0,45% -3,52% 3,48% -2,84% -0,67% 0,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,58% 26,33% 27,20% 25,32% 19,95% 19,15% 15,64% 15,72% 15,41% 15,76%
Rörelsekapital/omsättning 6,43% 9,16% 21,60% 10,49% 11,21% 14,03% 12,64% 11,07% 15,62% 14,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,08% 15,67% 39,64% 53,46% 53,41% 52,43% 54,41% 30,00% 26,13% 27,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 80,27% 105,15% 148,55% 109,05% 99,49% 139,84% 177,94% 146,11% 157,32% 195,71%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...