Visa allt om Gemenskapens Fastigheter AB
Visa allt om Gemenskapens Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12
Nettoomsättning 6 995 6 749 15 516 17 242 16 693 14 231 13 993 11 610 - 11 312
Övrig omsättning - 976 23 517 93 154 66 13 12 - -
Rörelseresultat (EBIT) 94 2 322 26 257 -2 818 -52 -21 986 4 111 4 219 - 3 405
Resultat efter finansnetto 621 1 986 53 822 -9 074 -6 955 -35 975 7 -18 194 - -2 262
Årets resultat 344 10 992 122 022 -574 45 -35 975 7 -18 194 - -2 262
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Anläggningstillgångar 79 488 80 193 81 647 201 872 199 890 191 074 176 362 167 098 - 152 761
Omsättningstillgångar 38 126 59 107 81 942 10 336 24 037 24 831 24 045 31 240 - 38 857
Tillgångar 117 614 139 300 163 589 212 208 223 927 215 905 200 407 198 338 - 191 618
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 35 499 57 155 78 773 5 951 6 525 9 256 10 231 10 907 - 23 557
Obeskattade reserver 631 478 0 0 0 0 0 0 - 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Långfristiga skulder 79 680 80 280 82 200 201 211 207 580 188 780 171 380 161 792 - 145 105
Kortfristiga skulder 1 804 1 387 2 615 5 046 9 823 17 870 18 796 25 639 - 22 956
Skulder och eget kapital 117 614 139 300 163 589 212 208 223 927 215 905 200 407 198 338 - 191 618
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 *
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 731 710 743 601 576 - 1 237
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 813 947 854 512 503 334 451 441 - 523
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 464 573 655 785 526 776 710 740 - 1 103
Utdelning till aktieägare 0 22 000 20 000 0 0 0 0 0 - 0
Omsättning 6 995 7 725 39 033 17 335 16 847 14 297 14 006 11 622 - 11 312
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 2 2 2 - 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 995 6 749 7 758 8 621 8 347 7 116 6 997 5 805 - 5 656
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 375 1 375 769 1 022 882 940 975 565 - 1 227
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 697 4 022 29 979 1 560 4 544 -18 692 6 731 6 219 - 5 106
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,64% -56,50% -10,01% 3,29% 17,30% 1,70% 20,53% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,58% 1,68% 35,66% -1,29% 0,00% -13,94% 2,14% -5,99% - 1,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,81% 34,63% 376,01% -15,90% -0,07% -211,44% 30,62% -102,32% - 32,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 519,26% 855,24% 511,26% 30,68% 85,15% 48,91% 37,51% 48,24% - 140,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,60% 41,30% 48,15% 2,80% 2,91% 4,29% 5,11% 5,50% - 12,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 113,41% 4 261,50% 3 133,54% 204,84% 244,70% 138,95% 127,93% 121,85% - 169,27%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-12: Flera brister
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...