Visa allt om Hedin Göteborg Bil Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 4 109 425 4 830 897 5 071 454 4 471 320 4 082 926 3 677 710 3 097 467 2 549 649 2 727 440 3 112 923
Övrig omsättning 2 698 82 3 22 105 510 873 41 585 41 444 43 149
Rörelseresultat (EBIT) 127 738 122 036 109 713 102 835 113 616 95 453 63 564 31 214 26 445 85 004
Resultat efter finansnetto 120 094 109 753 98 743 91 622 106 466 87 854 52 094 19 565 13 087 70 228
Årets resultat 590 10 602 847 242 532 549 189 18 056 10 794 52 432
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 74 243 74 380 63 737 42 718 16 724 14 318 20 139 25 401 33 132 36 591
Omsättningstillgångar 500 189 664 786 712 241 734 600 573 029 631 658 562 022 566 732 509 037 596 007
Tillgångar 574 432 739 166 775 978 777 318 589 753 645 976 582 161 592 133 542 169 632 598
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 297 413 202 503 191 915 191 068 190 826 190 294 189 745 189 556 179 299 179 693
Obeskattade reserver 9 516 10 360 9 326 7 976 3 921 4 250 3 375 6 609 10 252 11 951
Avsättningar (tkr) 14 725 15 241 15 638 16 355 17 032 18 533 19 325 20 924 21 993 22 688
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 52 500 62 500 72 500 82 500
Kortfristiga skulder 252 778 511 062 559 099 561 919 377 974 432 899 317 216 312 544 258 125 335 766
Skulder och eget kapital 574 432 739 166 775 978 777 318 589 753 645 976 582 161 592 133 542 169 632 598
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 5 218 5 831 5 556 4 196 3 091 4 374 3 916 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 1 707 835 1 388 1 266 1 922 1 470 1 111 - - -
Löner till övriga anställda 217 950 237 503 228 645 202 478 177 386 165 569 154 704 156 881 174 108 174 873
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 96 836 109 391 102 686 91 121 80 436 73 962 69 261 64 354 65 346 68 873
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 112 123 4 830 979 5 071 457 4 471 342 4 083 031 3 678 220 3 098 340 2 591 234 2 768 884 3 156 072
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 421 477 467 508 468 445 436 440 492 520
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 761 10 128 10 860 8 802 8 724 8 265 7 104 5 795 5 544 5 986
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 770 755 735 595 573 559 526 509 502 483
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 146 327 137 539 120 871 109 834 120 797 105 354 73 814 42 795 39 373 96 471
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,93% -4,74% 13,42% 9,51% 11,02% 18,73% 21,49% -6,52% -12,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,28% 16,52% 14,15% 13,24% 19,30% 14,83% 10,98% 5,39% 5,28% 13,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,11% 2,53% 2,17% 2,30% 2,79% 2,60% 2,06% 1,25% 1,05% 2,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,69% 16,66% 14,88% 14,82% 15,00% 15,51% 16,37% 16,50% 16,22% 16,36%
Rörelsekapital/omsättning 6,02% 3,18% 3,02% 3,86% 4,78% 5,40% 7,90% 9,97% 9,20% 8,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,07% 28,49% 25,67% 25,38% 32,88% 29,97% 33,05% 32,88% 34,46% 29,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 92,95% 55,01% 54,73% 54,63% 61,21% 46,74% 61,88% 59,95% 64,75% 48,62%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!