Visa allt om JM Entreprenad AB
Visa allt om JM Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 664 959 2 083 850 2 455 736 2 010 735 2 005 652 1 986 1 495 780 2 008 282 2 008 102 1 295 682
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 43 088 33 049 80 997 73 425 70 917 84 95 071 130 739 120 861 85 745
Resultat efter finansnetto 40 460 30 938 77 859 71 593 69 268 83 93 860 129 953 120 324 85 498
Årets resultat 819 1 459 1 203 1 013 218 60 68 893 95 473 86 193 61 105
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 527 11 575 12 773 9 430 4 595 6 5 097 5 339 5 763 5 175
Omsättningstillgångar 853 310 723 648 835 760 648 952 611 693 608 617 642 694 819 735 671 555 823
Tillgångar 863 837 735 223 848 533 658 382 616 288 614 622 739 700 158 741 434 560 998
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 106 348 105 528 104 069 102 865 101 852 101 101 518 101 166 100 766 100 973
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 79 095 74 574 72 668 66 212 59 966 53 43 009 37 688 33 568 27 426
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 678 394 555 121 671 798 489 305 454 470 459 478 212 561 304 607 100 432 599
Skulder och eget kapital 863 837 735 223 848 533 658 382 616 288 614 622 739 700 158 741 434 560 998
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 2 034 2 208 2 523 2 496 2 508 2 113 2 748 1 537 1 290 1 629
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 995 997 702 1 568 519 449 563
Löner till övriga anställda 184 765 179 305 190 977 192 467 207 139 84 807 171 310 176 840 160 851 137 488
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 84 892 77 849 82 080 85 961 95 454 84 807 79 903 78 693 75 095 63 611
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 664 959 2 083 850 2 455 736 2 010 735 2 005 652 1 986 1 495 780 2 008 282 2 008 102 1 295 682
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 396 387 406 422 487 455 416 443 402 385
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 204 5 385 6 049 4 765 4 118 4 3 596 4 533 4 995 3 365
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 686 670 679 666 626 377 610 580 590 527
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 43 784 33 731 80 997 73 498 71 236 331 95 313 131 102 121 548 86 577
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,10% -15,14% 22,13% 0,25% 100 889,53% -99,87% -25,52% 0,01% 54,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,99% 4,50% 9,55% 11,16% 11,51% 13,68% 15,27% 18,67% 16,35% 15,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,59% 1,59% 3,30% 3,65% 3,54% 4,23% 6,36% 6,51% 6,04% 6,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 7,71% 5,65% 6,36% 7,36% 6,98% 7,65% 10,27% 9,06% 8,40% 9,86%
Rörelsekapital/omsättning 10,51% 8,09% 6,68% 7,94% 7,84% 7,50% 9,32% 6,65% 6,40% 9,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,31% 14,35% 12,26% 15,62% 16,53% 16,45% 16,30% 14,45% 13,59% 18,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 119,20% 123,25% 116,23% 122,40% 130,85% 132,46% 129,16% 123,79% 121,18% 128,48%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...