Visa allt om JM Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 253 153 1 470 540 2 127 660 2 233 811 1 664 959 2 083 850 2 455 736 2 010 735 2 005 652 1 986
Övrig omsättning 18 054 53 017 0 31 300 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 19 291 -151 309 -253 550 6 052 43 088 33 049 80 997 73 425 70 917 84
Resultat efter finansnetto 16 362 -158 505 -257 270 3 025 40 460 30 938 77 859 71 593 69 268 83
Årets resultat 12 554 84 297 -89 958 282 819 1 459 1 203 1 013 218 60
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 702 12 568 9 475 9 496 10 527 11 575 12 773 9 430 4 595 6
Omsättningstillgångar 680 389 825 519 1 112 491 1 092 589 853 310 723 648 835 760 648 952 611 693 608
Tillgångar 692 091 838 087 1 121 966 1 102 085 863 837 735 223 848 533 658 382 616 288 614
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 113 523 100 969 16 672 106 630 106 348 105 528 104 069 102 865 101 852 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 123 131 120 572 96 467 84 427 79 095 74 574 72 668 66 212 59 966 53
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 455 437 616 546 1 008 827 911 028 678 394 555 121 671 798 489 305 454 470 459
Skulder och eget kapital 692 091 838 087 1 121 966 1 102 085 863 837 735 223 848 533 658 382 616 288 614
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 868 2 427 3 725 2 257 2 034 2 208 2 523 2 496 2 508 2 113
Varav tantiem till styrelse & VD 490 0 0 0 - 0 - 995 997 702
Löner till övriga anställda 134 917 174 557 189 855 201 926 184 765 179 305 190 977 192 467 207 139 84 807
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 61 215 80 697 89 358 90 886 84 892 77 849 82 080 85 961 95 454 84 807
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 271 207 1 523 557 2 127 660 2 265 111 1 664 959 2 083 850 2 455 736 2 010 735 2 005 652 1 986
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 271 330 380 422 396 387 406 422 487 455
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 624 4 456 5 599 5 293 4 204 5 385 6 049 4 765 4 118 4
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 731 781 745 699 686 670 679 666 626 377
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 19 305 -150 613 -253 550 6 748 43 784 33 731 80 997 73 498 71 236 331
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,78% -30,88% -4,75% 34,17% -20,10% -15,14% 22,13% 0,25% 100 889,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,87% -18,05% -22,60% 0,55% 4,99% 4,50% 9,55% 11,16% 11,51% 13,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,58% -10,29% -11,92% 0,27% 2,59% 1,59% 3,30% 3,65% 3,54% 4,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 4,31% -8,78% -7,14% 3,08% 7,71% 5,65% 6,36% 7,36% 6,98% 7,65%
Rörelsekapital/omsättning 17,95% 14,21% 4,87% 8,13% 10,51% 8,09% 6,68% 7,94% 7,84% 7,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,40% 12,05% 1,49% 9,68% 12,31% 14,35% 12,26% 15,62% 16,53% 16,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 147,00% 131,37% 106,93% 115,88% 119,20% 123,25% 116,23% 122,40% 130,85% 132,46%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...