Visa allt om Industrikompetens i Östergötland AB
Visa allt om Industrikompetens i Östergötland AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 373 392 246 522 153 757 118 972 114 343 149 921 129 635 71 368 93 729 86 627
Övrig omsättning 50 - - 3 338 1 209 3 040 102 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 323 3 329 -3 350 19 -4 829 -283 2 684 -164 4 780 6 587
Resultat efter finansnetto 8 269 3 227 -3 362 230 -4 562 -185 2 661 -171 5 249 6 964
Årets resultat 6 328 2 001 -3 575 477 -3 752 802 919 -256 3 612 4 875
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 951 8 995 10 807 13 218 12 953 13 986 10 918 8 928 9 200 6 932
Omsättningstillgångar 122 078 81 281 47 964 44 769 39 309 44 327 53 780 39 377 40 636 38 750
Tillgångar 131 029 90 276 58 771 57 987 52 262 58 313 64 698 48 305 49 836 45 682
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 33 746 27 418 25 417 29 069 28 592 32 345 31 543 30 403 30 538 26 926
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 75 72 0
Avsättningar (tkr) 891 550 349 469 34 1 187 2 201 1 756 1 992 1 641
Långfristiga skulder 1 897 1 921 1 212 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 94 495 60 387 31 793 28 449 23 636 24 781 30 954 16 071 17 234 17 115
Skulder och eget kapital 131 029 90 276 58 771 57 987 52 262 58 313 64 698 48 305 49 836 45 682
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 226 2 653 2 485 2 567 3 588 3 056 1 956 1 255 1 140 1 624
Varav tantiem till styrelse & VD 187 240 - 68 0 0 - - 0 80
Löner till övriga anställda 199 122 135 257 87 281 71 824 75 577 82 697 72 767 40 293 50 369 44 835
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 73 070 49 201 30 747 25 583 25 587 31 639 29 797 16 920 20 260 19 572
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 373 442 246 522 153 757 122 310 115 552 152 961 129 737 71 368 93 729 86 627
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 576 408 276 224 205 258 262 118 154 149
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 648 604 557 531 558 581 495 605 609 581
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 475 459 437 446 511 455 399 495 466 443
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 244 4 679 454 1 581 -3 564 1 039 3 798 108 5 030 6 827
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 51,46% 60,33% 29,24% 4,05% -23,73% 15,65% 81,64% -23,86% 8,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,36% 3,70% -5,58% 0,41% -8,71% -0,31% 4,19% -0,20% 10,66% 15,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,23% 1,35% -2,13% 0,20% -3,98% -0,12% 2,09% -0,13% 5,67% 8,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 14,43% 18,30% 22,29% 22,70% 21,30% 20,50% 27,88% 27,59% 28,02% 28,97%
Rörelsekapital/omsättning 7,39% 8,48% 10,52% 13,72% 13,71% 13,04% 17,61% 32,66% 24,97% 24,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,75% 30,37% 43,25% 50,13% 54,71% 55,47% 48,75% 62,94% 61,28% 58,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 129,19% 134,60% 150,86% 157,37% 166,31% 178,87% 173,74% 245,02% 235,79% 226,41%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 10 288 9 177 10 091 10 043 11 991 20 501 20 652 18 205 8 023 14 995
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 804 -4 470 -3 225 -5 021 -7 231 -5 244 -2 612 4 205 -1 444 -487
Resultat efter finansnetto -4 805 -5 469 -4 195 -267 -6 725 -1 242 -2 606 4 193 -1 401 -162
Årets resultat 5 374 2 417 -915 718 -3 174 1 759 -1 712 56 17 2 398
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 960 21 654 25 118 24 128 18 867 19 563 15 944 2 144 2 256 847
Omsättningstillgångar 24 003 16 629 6 581 9 265 9 705 13 173 13 862 26 146 22 943 24 153
Tillgångar 45 963 38 283 31 699 33 393 28 572 32 736 29 806 28 290 25 199 25 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 36 412 31 038 28 621 29 536 25 327 25 173 19 997 19 204 19 148 19 130
Obeskattade reserver 3 935 1 511 0 0 0 2 363 4 145 4 145 4 145 4 162
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 616 5 734 3 078 3 857 3 245 5 200 5 664 4 941 1 906 1 708
Skulder och eget kapital 45 963 38 283 31 699 33 393 28 572 32 736 29 806 28 290 25 199 25 000
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 226 1 708 1 503 1 418 2 794 2 194 1 362 1 255 1 140 1 624
Varav tantiem till styrelse & VD 187 - - 42 0 0 0 - 0 80
Löner till övriga anställda 3 610 3 627 3 750 4 092 4 002 7 190 6 542 2 778 1 179 5 944
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - - - -
Sociala kostnader 2 732 2 830 2 775 2 603 3 040 4 531 3 818 2 699 1 393 4 134
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 288 9 177 10 091 10 043 11 991 20 501 20 652 18 205 8 023 14 995
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 10 10 10 11 6 5 8 5 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 286 918 1 009 1 004 1 090 3 417 4 130 2 276 1 605 789
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 946 817 803 811 894 2 319 2 344 842 742 616
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 775 -4 463 -3 215 -5 011 -7 206 -5 201 -2 562 4 317 -1 334 -340
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,11% -9,06% 0,48% -16,25% -41,51% -0,73% 13,44% 126,91% -46,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -10,45% -14,29% -13,23% -0,80% -23,53% -3,79% -8,74% 14,89% -5,48% -0,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -46,70% -59,59% -41,57% -2,65% -56,07% -6,05% -12,61% 23,13% -17,21% -0,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,30% 99,47% 92,79% 97,89% 87,08% 56,53% 43,58% 81,78% 89,54% 43,83%
Rörelsekapital/omsättning 178,72% 118,72% 34,71% 53,85% 53,87% 38,89% 39,70% 116,48% 262,21% 149,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,90% 84,15% 90,29% 88,45% 88,64% 82,22% 77,34% 78,68% 87,83% 88,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 427,40% 290,01% 213,81% 240,21% 299,08% 253,33% 244,74% 529,16% 1 203,73% 1 414,11%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...