Visa allt om Systembolaget Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 30 907 000 29 355 000 28 469 000 27 645 000 26 431 000 25 709 000 25 099 000 24 416 000 24 115 000 23 360 000
Övrig omsättning 6 000 7 000 6 000 5 000 6 000 14 000 20 000 7 000 9 000 53 000
Rörelseresultat (EBIT) 227 000 270 000 217 000 179 000 370 000 168 000 270 000 159 000 339 000 424 000
Resultat efter finansnetto 225 000 328 000 264 000 176 000 426 000 376 000 328 000 278 000 345 000 533 000
Årets resultat 180 000 282 000 289 000 198 000 251 000 287 000 180 000 223 000 245 000 406 000
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 665 000 3 439 000 2 797 000 2 300 000 2 520 000 2 258 000 1 921 000 1 697 000 1 916 000 2 296 000
Omsättningstillgångar 2 266 000 2 424 000 3 075 000 3 517 000 3 236 000 3 205 000 3 222 000 3 339 000 3 257 000 2 823 000
Tillgångar 5 931 000 5 863 000 5 872 000 5 817 000 5 756 000 5 463 000 5 143 000 5 036 000 5 173 000 5 119 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 503 000 1 605 000 1 612 000 1 521 000 1 574 000 1 610 000 1 411 000 1 390 000 1 469 000 1 591 000
Obeskattade reserver 25 000 32 000 57 000 161 000 241 000 139 000 80 000 0 0 0
Avsättningar (tkr) 84 000 85 000 80 000 81 000 76 000 93 000 81 000 81 000 70 000 83 000
Långfristiga skulder 108 000 107 000 95 000 98 000 82 000 56 000 41 000 37 000 97 000 23 000
Kortfristiga skulder 4 211 000 4 034 000 4 028 000 3 956 000 3 783 000 3 565 000 3 530 000 3 528 000 3 537 000 3 422 000
Skulder och eget kapital 5 931 000 5 863 000 5 872 000 5 817 000 5 756 000 5 463 000 5 143 000 5 036 000 5 173 000 5 119 000
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 21 000 22 000 6 000 17 941 5 000 5 000 4 000 4 000 4 000 4 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 1 413 000 1 321 000 1 280 000 1 196 059 1 148 000 1 086 000 1 046 000 986 000 944 000 906 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 607 000 569 000 450 000 451 000 352 000 586 000 398 000 383 000 365 000 354 000
Utdelning till aktieägare 180 000 282 260 289 158 197 641 250 956 287 000 90 000 159 120 302 040 344 880
Omsättning 30 913 000 29 362 000 28 475 000 27 650 000 26 437 000 25 723 000 25 119 000 24 423 000 24 124 000 23 413 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 496 3 611 3 425 3 425 3 347 2 083 3 172 3 192 3 127 3 043
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 841 8 129 8 312 8 072 7 897 12 342 7 913 7 649 7 712 7 677
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 584 529 507 486 450 805 456 430 420 415
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 227 000 270 000 414 000 414 000 370 243 435 000 540 000 426 000 576 000 644 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,29% 3,11% 2,98% 4,59% 2,81% 2,43% 2,80% 1,25% 3,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,11% 5,59% 4,51% 3,58% 7,42% 7,05% 6,40% 5,68% 6,69% 10,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,79% 1,12% 0,93% 0,75% 1,62% 1,50% 1,31% 1,17% 1,43% 2,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 12,63% 12,60% 12,61% 12,62% 12,80% 12,85% 12,75% 12,76% 12,67% 12,68%
Rörelsekapital/omsättning -6,29% -5,48% -3,35% -1,59% -2,07% -1,40% -1,23% -0,77% -1,16% -2,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,67% 27,80% 28,21% 28,31% 30,61% 31,46% 28,58% 27,60% 28,40% 31,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 28,26% 31,11% 44,76% 59,56% 56,86% 62,22% 64,22% 67,94% 64,83% 56,78%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...