Visa allt om Anders Berling AB
Visa allt om Anders Berling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 4 454 4 337 821 1 231 1 231 1 215 1 200 1 200 1 121 1 399
Övrig omsättning 13 276 1 208 1 836 988 588 255 1 094 - -
Rörelseresultat (EBIT) 390 1 145 524 638 385 606 352 1 646 239 -2 805
Resultat efter finansnetto -9 454 11 899 3 323 4 882 424 641 517 2 104 5 849 -3 081
Årets resultat -10 109 11 137 2 715 4 682 312 471 484 2 104 5 847 -2 310
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 358 37 173 46 270 15 064 7 827 1 992 2 419 2 845 3 271 3 801
Omsättningstillgångar 2 003 3 839 2 365 1 310 8 597 8 985 9 010 8 869 7 519 1 928
Tillgångar 22 361 41 012 48 635 16 374 16 424 10 977 11 428 11 714 10 790 5 730
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 498 20 607 9 469 7 754 4 071 4 760 5 289 5 805 4 701 -1 146
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 391 19 563 38 287 8 044 11 797 5 214 5 637 5 740 5 255 6 314
Kortfristiga skulder 2 473 842 879 576 555 1 004 503 170 835 564
Skulder och eget kapital 22 361 41 012 48 635 16 374 16 424 10 977 11 428 11 714 10 790 5 730
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 772 627 671 653 437 307 22 103 122
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 478 153 167 173 115 74 13 45 40
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0
Omsättning 4 467 4 613 2 029 3 067 2 219 1 803 1 455 2 294 1 121 1 399
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 3 3 3 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 891 867 274 410 410 608 600 1 200 1 121 1 399
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 524 451 261 280 275 276 191 35 149 162
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 426 1 543 815 1 064 808 1 032 778 2 072 669 -2 313
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,70% 428,26% - 0,00% 1,32% 1,25% 0,00% 7,05% -19,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -41,56% 30,06% 7,05% 30,67% 3,52% 7,33% 5,58% 19,40% 56,49% -48,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -208,64% 284,25% 417,42% 407,96% 46,95% 66,26% 53,17% 189,33% 543,71% -199,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,07% 92,97% 78,68% 71,24% 83,18% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -10,55% 69,10% 181,00% 59,63% 653,29% 656,87% 708,92% 724,92% 596,25% 97,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,95% 50,25% 19,47% 47,36% 24,79% 43,36% 46,28% 49,56% 43,57% -20,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 77,36% 445,25% 258,82% 211,81% 1 532,79% 885,96% 1 773,36% 5 164,12% 889,70% 325,89%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...