Visa allt om System Engineering Solutions 37 (SES37) AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12
Nettoomsättning 268 282 274 346 182 454
Övrig omsättning 3 027 913 315
Rörelseresultat (EBIT) -16 388 5 843 2 058
Resultat efter finansnetto -18 634 -2 133 -3 070
Årets resultat -20 955 -5 189 -4 996
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 206 958 222 766 133 235
Omsättningstillgångar 152 287 138 769 137 054
Tillgångar 359 245 361 535 270 289
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 80 508 104 770 43 346
Minoritetsintressen 0 1 972 0
Avsättningar (tkr) 5 915 6 516 0
Långfristiga skulder 210 356 173 874 130 110
Kortfristiga skulder 62 467 74 402 96 832
Skulder och eget kapital 359 245 361 535 270 289
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
Löner till styrelse & VD 6 891 3 858 2 482
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 57 406 35 401 27 030
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 14 903 9 763 7 566
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 271 309 275 259 182 769
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 145 88 79
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 850 3 118 2 310
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 581 579 481
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 801 22 923 15 128
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,21% 50,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,92% 0,56% 0,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,90% 0,74% 0,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,88% 35,74% 38,51%
Rörelsekapital/omsättning 33,48% 23,46% 22,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,41% 28,98% 16,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 222,03% 165,35% 130,55%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 11 279 254 66 4 073 11 021 25 775 93 151 107 600 125 673 268 902
Övrig omsättning 89 110 82 4 0 4 6 665 282 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -11 544 -18 389 -11 543 -2 497 -945 -2 195 6 840 -157 -2 043 24 893
Resultat efter finansnetto -10 012 -21 121 1 024 -2 497 -969 -2 321 6 091 -1 088 -2 567 25 313
Årets resultat -13 607 -19 723 4 030 -60 0 -31 1 843 181 -2 235 1 787
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 237 308 222 088 154 368 25 639 108 4 879 10 890 13 521 17 598
Omsättningstillgångar 22 028 13 525 16 819 4 919 3 698 10 638 66 667 42 110 49 455 69 055
Tillgångar 259 337 235 613 171 187 4 944 4 336 10 746 71 545 53 000 62 976 86 652
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 85 084 97 691 51 823 3 793 3 854 3 853 3 884 1 875 1 693 3 928
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 3 752 6 175 7 310 7 641
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 159 576 120 940 105 946 0 0 0 9 230 21 038 0 0
Kortfristiga skulder 14 677 16 982 13 418 1 151 483 6 892 54 679 23 913 53 972 75 083
Skulder och eget kapital 259 337 235 613 171 187 4 944 4 336 10 746 71 545 53 000 62 976 86 652
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 3 249 1 623 1 298 - - 0 0 855 1 449 1 972
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 175 734
Löner till övriga anställda 2 998 3 436 1 670 - - 1 564 26 172 28 754 31 998 39 630
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 360 2 429 1 334 0 - 457 9 941 10 877 15 987 23 845
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 368 364 148 4 077 11 021 25 779 99 816 107 882 125 673 268 902
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 3 2 1 2 69 89 99 135
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 880 42 22 2 037 11 021 12 888 1 350 1 209 1 269 1 992
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 496 1 340 1 667 354 398 1 016 529 459 499 485
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -11 327 -18 210 -11 538 -1 800 -945 -2 195 8 612 2 425 -1 659 28 909
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4 340,55% 284,85% -98,38% -63,04% -57,24% -72,33% -13,43% -14,38% -53,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,15% -7,80% 2,28% -50,51% -21,75% -20,41% 9,59% -0,29% -3,24% 29,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -49,50% -7 239,76% 5 907,58% -61,31% -8,56% -8,51% 7,36% -0,14% -1,62% 9,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,82% 29,92% -172,73% 7,59% 13,64% 15,00% 57,18% 52,52% 6,30% 12,42%
Rörelsekapital/omsättning 65,17% -1 361,02% 5 153,03% 92,51% 29,17% 14,53% 12,87% 16,91% -3,59% -2,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,81% 41,46% 30,27% 76,72% 88,88% 35,86% 9,52% 12,63% 11,24% 11,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 150,09% 79,64% 125,35% 427,37% 722,77% 151,45% 96,49% 103,04% 42,60% 41,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...