Visa allt om Aktiebolag Clipperton

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 12 990 11 870 11 172 10 466 12 373 38 136 31 324 19 020 31 818 19 441
Övrig omsättning 513 159 114 112 1 283 227 7 352 435 272
Rörelseresultat (EBIT) 93 -43 -271 376 -623 12 297 9 277 -3 144 16 447 1 493
Resultat efter finansnetto -253 -185 2 293 202 14 085 12 460 8 549 -5 448 13 542 -1 925
Årets resultat 255 332 2 826 486 14 823 4 003 806 0 0 3
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 311 24 852 25 637 32 300 33 254 18 956 89 855 93 091 93 134 97 235
Omsättningstillgångar 5 757 6 521 12 817 7 334 8 554 54 293 6 183 2 695 11 153 2 103
Tillgångar 30 068 31 373 38 454 39 634 41 808 73 250 96 038 95 787 104 287 99 338
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 949 5 944 25 612 22 786 22 300 7 477 3 474 2 668 2 668 2 668
Obeskattade reserver 9 036 9 631 10 253 10 889 11 372 12 164 35 500 27 757 33 248 19 727
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 250 13 000 0 3 500 5 000 0 49 276 54 792 58 648 66 329
Kortfristiga skulder 4 833 2 798 2 589 2 459 3 135 53 608 7 789 10 570 9 723 10 614
Skulder och eget kapital 30 068 31 373 38 454 39 634 41 808 73 250 96 038 95 787 104 287 99 338
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 4 693 3 551 3 573 3 543 3 030
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 720 1 229 1 333 1 335 1 097
Utdelning till aktieägare 300 1 250 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 503 12 029 11 286 10 578 13 656 38 363 31 331 19 372 32 253 19 713
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 11 12 11 13 12 10 11 11 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 083 1 079 931 951 952 3 178 3 132 1 729 2 893 2 160
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 923 859 761 699 613 605 557 506 511 508
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 894 822 583 1 230 232 13 151 14 614 2 058 21 507 6 405
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,44% 6,25% 6,75% -15,41% -67,56% 21,75% 64,69% -40,22% 63,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,50% 0,03% 6,25% 0,95% 34,39% 19,06% 10,75% -3,18% 15,84% 1,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,15% 0,08% 21,50% 3,59% 116,20% 36,61% 32,95% -16,03% 51,91% 8,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,68%
Rörelsekapital/omsättning 7,11% 31,36% 91,55% 46,58% 43,80% 1,80% -5,13% -41,40% 4,49% -43,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,90% 42,89% 87,40% 78,92% 74,56% 23,16% 32,45% 25,39% 26,05% 17,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 119,12% 233,06% 495,06% 298,25% 272,85% 101,28% 79,38% 25,50% 114,71% 19,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!