Visa allt om Cosmos Music AB
Visa allt om Cosmos Music AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 12 829 16 093 14 085 19 280 21 068 13 646 36 994 63 066 96 780 113 646
Övrig omsättning 1 452 1 844 2 930 3 891 3 935 3 100 13 081 16 691 1 691 943
Rörelseresultat (EBIT) -3 516 -262 289 -1 236 -308 -8 294 -12 159 -28 804 -13 507 -9 732
Resultat efter finansnetto -3 434 132 387 -977 65 -9 757 -15 953 29 983 -16 418 -11 119
Årets resultat -3 432 249 506 -946 63 -9 759 -14 069 29 920 -12 082 -7 999
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 311 2 288 282 342 503 498 606 9 601 9 907 10 301
Omsättningstillgångar 10 710 10 733 11 418 12 289 25 078 27 235 44 509 46 718 96 220 101 564
Tillgångar 13 021 13 020 11 700 12 632 25 581 27 733 45 115 56 319 106 127 111 865
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 040 5 472 5 223 4 717 5 030 4 968 21 798 30 581 661 1 508
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 981 7 548 6 477 7 915 20 550 22 765 23 317 25 738 105 466 110 357
Skulder och eget kapital 13 021 13 020 11 700 12 632 25 581 27 733 45 115 56 319 106 127 111 865
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 461 428 605 564 570 589 1 185 1 262 1 229 1 262
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 592 2 654 3 459 4 325 4 020 5 612 7 822 8 263 9 385 10 643
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 360 1 344 1 867 2 201 2 239 2 242 2 963 4 368 4 908 5 987
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 7 171 0 0 0
Omsättning 14 281 17 937 17 015 23 171 25 003 16 746 50 075 79 757 98 471 114 589
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 12 14 13 13 18 20 21 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 425 1 788 1 174 1 377 1 621 1 050 2 055 3 153 4 609 4 209
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 735 661 514 625 645 917 956 700 723 657
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 432 -163 349 -1 133 -219 -8 152 -11 960 -28 335 -13 014 -9 094
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,28% 14,26% -26,95% -8,49% 54,39% -63,11% -41,34% -34,84% -14,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -24,54% 1,38% 4,57% -6,15% 1,41% -33,42% -26,30% 121,79% -12,43% -7,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -24,91% 1,12% 3,80% -4,03% 1,71% -67,92% -32,08% 108,76% -13,63% -7,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,36% 52,26% 49,78% 38,68% 38,20% 47,78% 20,69% 0,83% 28,25% 33,46%
Rörelsekapital/omsättning -2,11% 19,79% 35,08% 22,69% 21,49% 32,76% 57,28% 33,27% -9,55% -7,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,67% 42,03% 44,64% 37,34% 19,66% 17,91% 48,32% 54,30% 0,62% 1,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 95,88% 138,99% 169,49% 141,79% 112,34% 111,02% 173,93% 156,00% 78,50% 79,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...