Visa allt om IBL Bildbyrå AB
Visa allt om IBL Bildbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 23 920 14 663 11 932 13 709 14 979 13 456 14 764 16 385 17 758 18 788
Övrig omsättning 70 19 96 11 31 127 75 116 - -
Rörelseresultat (EBIT) 333 362 192 -143 17 294 246 24 496 325
Resultat efter finansnetto 321 361 185 -152 22 299 229 -4 510 301
Årets resultat 194 198 155 2 79 116 74 4 215 154
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 421 526 129 1 786 2 025 2 337 2 568 2 412 2 614 2 603
Omsättningstillgångar 8 141 6 465 3 890 3 488 3 718 3 430 3 136 3 700 4 304 4 464
Tillgångar 8 562 6 991 4 019 5 274 5 743 5 767 5 704 6 112 6 918 7 068
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 622 588 790 935 1 034 1 155 1 039 964 1 060 995
Obeskattade reserver 543 503 420 451 623 724 614 520 556 368
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 483 509 541 572 599 635 0
Kortfristiga skulder 7 397 5 900 2 809 3 405 3 578 3 348 3 480 4 028 4 667 5 704
Skulder och eget kapital 8 562 6 991 4 019 5 274 5 743 5 767 5 704 6 112 6 918 7 068
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 720 720 720 720 720
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 170 2 014 2 622 2 672 1 411 1 651 2 287 2 265 2 575
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 992 880 1 306 1 056 863 983 1 258 1 259 1 266
Utdelning till aktieägare 0 160 400 0 100 200 0 0 100 150
Omsättning 23 990 14 682 12 028 13 720 15 010 13 583 14 839 16 501 17 758 18 788
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 6 8 8 8 8 12 12 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 990 2 095 1 989 1 714 1 872 1 682 1 846 1 365 1 480 1 445
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 764 475 510 491 492 398 431 362 358 355
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 506 565 321 113 329 620 635 474 928 835
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 63,13% 22,89% -12,96% -8,48% 11,32% -8,86% -9,89% -7,73% -5,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,89% 5,18% 4,85% -2,54% 0,64% 5,57% 4,38% 0,44% 7,91% 5,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,39% 2,47% 1,63% -0,98% 0,25% 2,39% 1,69% 0,16% 3,08% 1,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,69% 43,17% 44,86% 42,89% 42,81% 42,89% 43,83% 44,77% 45,80% 44,17%
Rörelsekapital/omsättning 3,11% 3,85% 9,06% 0,61% 0,93% 0,61% -2,33% -2,00% -2,04% -6,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,21% 14,02% 27,81% 24,40% 26,00% 29,28% 26,15% 22,04% 21,11% 17,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 110,06% 109,58% 138,48% 102,44% 103,91% 102,45% 90,11% 91,86% 92,22% 76,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...