Visa allt om ASSA ABLOY AB
Visa allt om ASSA ABLOY AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 76 137 000 71 293 000 68 099 000 56 843 000 48 481 000 46 619 000 41 786 000 36 823 000 34 963 000 34 918 000
Övrig omsättning 285 000 127 000 133 000 232 000 93 000 - 43 000 3 000 12 000 12 000
Rörelseresultat (EBIT) 12 341 000 9 657 000 11 079 000 9 257 000 6 924 000 7 431 000 5 204 000 6 046 000 4 374 000 4 269 000
Resultat efter finansnetto 11 673 000 8 952 000 10 382 000 8 697 000 6 381 000 6 731 000 4 559 000 5 366 000 3 740 000 3 499 000
Årets resultat 8 635 000 6 653 000 7 693 000 6 436 000 4 786 000 5 114 000 3 465 000 4 080 000 2 691 000 2 438 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 73 299 000 69 257 000 62 847 000 58 260 000 48 109 000 43 003 000 39 301 000 32 210 000 29 061 000 29 726 000
Omsättningstillgångar 26 145 000 26 025 000 23 330 000 21 738 000 17 654 000 16 853 000 16 073 000 13 179 000 13 557 000 15 234 000
Tillgångar 99 444 000 95 282 000 86 177 000 79 998 000 65 763 000 59 856 000 55 374 000 45 389 000 42 618 000 44 960 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 648 000 47 220 000 41 579 000 36 096 000 28 812 000 26 543 000 23 528 000 20 652 000 19 172 000 18 675 000
Minoritetsintressen 9 000 5 000 0 2 000 0 183 000 208 000 169 000 162 000 163 000
Avsättningar (tkr) 1 447 000 8 207 000 4 478 000 5 899 000 4 388 000 4 299 000 1 670 000 1 566 000 3 010 000 0
Långfristiga skulder 22 846 000 18 535 000 19 688 000 19 143 000 15 721 000 13 124 000 11 405 000 11 882 000 10 868 000 10 608 000
Kortfristiga skulder 24 494 000 21 315 000 20 432 000 18 858 000 16 842 000 15 707 000 18 563 000 11 120 000 9 406 000 15 514 000
Skulder och eget kapital 99 444 000 95 282 000 86 177 000 79 998 000 65 763 000 59 856 000 55 374 000 45 389 000 42 618 000 44 960 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 72 437 35 000 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 48 000 28 856 - -
Löner till övriga anställda 16 804 000 16 536 000 14 805 000 12 544 000 11 395 000 10 627 000 9 704 000 8 249 563 8 264 000 8 324 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 4 156 000 4 694 000 4 190 000 3 483 000 2 363 000 2 078 000 2 131 000 1 788 000 1 834 000 1 692 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 76 422 000 71 420 000 68 232 000 57 075 000 48 574 000 46 619 000 41 829 000 36 826 000 34 975 000 34 930 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 47 426 46 928 45 994 44 269 42 556 42 762 41 070 32 279 29 375 32 723
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 605 1 519 1 481 1 284 1 139 1 090 1 017 1 141 1 190 1 067
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 442 452 413 362 323 297 288 313 345 306
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 14 029 000 11 237 000 12 512 000 10 420 000 7 917 000 8 465 000 6 226 000 7 041 000 5 388 000 5 190 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,79% 4,69% 19,80% 17,25% 3,99% 11,57% 13,48% 5,32% 0,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,48% 10,20% 12,93% 11,63% 10,70% 12,65% 9,50% 13,40% 10,81% 9,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,30% 13,63% 16,37% 16,36% 14,51% 16,24% 12,60% 16,52% 13,17% 12,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,39% 37,84% 38,76% 38,57% 37,95% 39,53% 35,79% 40,29% 37,71% 38,34%
Rörelsekapital/omsättning 2,17% 6,61% 4,26% 5,07% 1,67% 2,46% -5,96% 5,59% 11,87% -0,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,93% 49,56% 48,25% 45,12% 43,81% 44,34% 42,49% 45,50% 44,99% 41,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 68,24% 77,22% 73,33% 73,67% 66,24% 69,70% 55,86% 75,13% 97,89% 63,50%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 4 136 000 4 023 000 3 392 000 3 085 000 2 261 000 1 938 000 1 808 000 1 623 000 1 398 000 1 775 000
Rörelseresultat (EBIT) 1 701 000 1 687 000 1 351 000 1 298 000 826 000 850 000 849 000 778 000 566 000 992 000
Resultat efter finansnetto 4 238 000 2 952 000 2 193 000 4 914 000 2 540 000 3 855 000 2 529 000 1 679 000 1 694 000 1 589 000
Årets resultat 4 670 000 3 619 000 2 725 000 5 201 000 2 731 000 3 496 000 2 268 000 1 492 000 1 536 000 1 154 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 579 000 35 670 000 35 138 000 35 684 000 32 781 000 30 515 000 33 042 000 20 615 000 19 473 000 19 274 000
Omsättningstillgångar 12 740 000 10 548 000 9 410 000 7 561 000 5 695 000 2 470 000 2 897 000 3 559 000 4 176 000 15 329 000
Tillgångar 52 319 000 46 218 000 44 548 000 43 245 000 38 476 000 32 985 000 35 939 000 24 174 000 23 649 000 34 603 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 494 000 21 190 000 20 553 000 20 044 000 17 365 000 16 507 000 14 142 000 12 781 000 13 150 000 13 776 000
Obeskattade reserver 565 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 9 000 73 000 76 000 0 5 000 58 000
Långfristiga skulder 10 581 000 8 894 000 8 153 000 7 659 000 5 973 000 5 386 000 2 646 000 3 601 000 5 720 000 5 145 000
Kortfristiga skulder 18 679 000 16 134 000 15 842 000 15 542 000 15 129 000 11 019 000 19 075 000 7 792 000 4 774 000 15 624 000
Skulder och eget kapital 52 319 000 46 218 000 44 548 000 43 245 000 38 476 000 32 985 000 35 939 000 24 174 000 23 649 000 34 603 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 0 56 000 - - - - - 8 000 8 000 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 231 000 148 000 179 000 146 000 147 000 118 000 115 000 95 000 101 000 102 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 137 000 115 000 117 000 86 000 94 000 53 000 59 000 66 000 55 000 55 000
Utdelning till aktieägare 3 666 000 3 332 000 8 058 000 2 407 000 2 110 000 1 888 000 1 657 000 1 466 000 1 317 000 0
Omsättning 4 136 000 4 023 000 3 392 000 3 085 000 2 261 000 1 938 000 1 808 000 1 623 000 1 398 000 1 775 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 208 183 296 161 136 125 124 104 94 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 769 1 743 1 000 1 441 1 772 1 368 1 403 1 625 1 745 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 040 000 2 135 000 1 793 000 1 734 000 1 254 000 1 100 000 1 006 000 961 000 749 000 1 180 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,84% 45,85% 46,14% 46,35% 45,13% 50,04% 39,35% 52,87% 55,60% 39,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 68,20% 65,38% 59,40% 48,65% 37,64% 22,42% 15,19% 45,68% 87,47% 98,11%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...