Visa allt om Rederiaktiebolaget Donsötank

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 181 788 123 438 117 617 117 188 132 358 141 001 117 913 83 143 91 114 75 313
Övrig omsättning 42 718 35 041 34 278 215 79 5 354 56 2 375 0 1 121
Rörelseresultat (EBIT) 32 430 6 170 8 288 9 481 9 497 20 789 15 610 5 551 987 166
Resultat efter finansnetto 61 630 -54 665 15 075 23 020 2 619 26 493 18 214 -5 498 -848 -17 223
Årets resultat 54 829 -56 074 13 242 20 931 406 20 546 14 278 -5 309 -839 -7 317
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 619 9 077 47 583 40 862 11 150 17 049 22 673 85 939 99 858 102 279
Omsättningstillgångar 54 490 31 255 38 190 35 339 89 192 133 982 131 714 71 658 40 783 29 565
Tillgångar 92 109 40 333 85 773 76 201 100 342 151 030 154 387 157 597 140 642 131 844
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 45 453 1 230 58 084 45 970 10 096 29 740 24 377 71 791 77 099 77 938
Minoritetsintressen 6 234 2 227 2 648 3 320 2 236 2 419 2 281 1 129 162 0
Avsättningar (tkr) 0 875 524 356 416 416 416 416 69 14
Långfristiga skulder 4 284 4 518 786 1 125 444 23 575 31 834 21 129 8 903 28 999
Kortfristiga skulder 36 139 31 483 23 731 25 430 87 150 94 880 95 479 63 132 54 408 24 874
Skulder och eget kapital 92 109 40 333 85 773 76 201 100 342 151 030 154 387 157 597 140 642 131 844
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 7 919 7 621 5 839 5 732 6 203 8 588 8 496 8 930 9 121 6 383
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 73 551 67 594 63 406 63 605 80 451 80 413 62 119 52 194 57 832 54 967
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 40 200 38 109 34 403 35 447 44 474 44 773 35 629 30 991 33 877 32 103
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 224 506 158 479 151 895 117 403 132 437 146 355 117 969 85 518 91 114 76 434
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 147 134 128 133 157 173 139 131 142 137
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 237 921 919 881 843 815 848 635 642 550
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 959 931 916 643 642 595 604 548 555 528
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 32 853 6 892 9 013 10 334 10 384 21 587 16 089 5 834 1 578 831
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 47,27% 4,95% 0,37% - -6,13% 19,58% 41,82% -8,75% 20,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 68,40% -78,18% 18,01% 30,72% 3,08% 17,59% 11,82% -3,36% -0,55% -13,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 34,65% -25,55% 13,13% 19,98% 2,34% 18,85% 15,48% -6,37% -0,85% -22,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,09% -0,18% 12,29% 8,46% 1,54% 27,73% 30,73% 10,25% -14,95% 6,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,35% 3,05% 67,72% 60,33% 10,06% 19,69% 15,79% 45,55% 54,82% 59,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 150,78% 99,28% 160,93% 138,97% 87,11% 128,16% 129,68% 103,26% 63,27% 108,07%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 93 720 84 198 76 893 79 327 79 499 95 050 107 988 83 226 67 032 74 923
Övrig omsättning 39 799 34 379 34 237 76 121 79 5 354 56 297 0
Rörelseresultat (EBIT) -425 -377 -351 -436 107 2 047 12 601 5 057 56 61
Resultat efter finansnetto 16 756 5 494 4 542 6 745 4 056 3 457 23 047 9 839 2 288 24
Årets resultat 16 756 5 494 4 559 6 739 4 000 2 946 19 058 8 689 2 233 0
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 372 23 416 1 069 1 004 1 058 1 972 8 355 9 932 33 682 38 369
Omsättningstillgångar 32 979 24 125 30 243 27 369 53 202 82 945 122 784 120 796 62 116 37 818
Tillgångar 56 351 47 541 31 312 28 373 54 261 84 917 131 139 130 728 95 798 76 187
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 874 19 118 13 623 9 065 4 826 3 826 19 813 9 455 2 999 766
Obeskattade reserver 0 0 0 46 46 46 46 46 46 46
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 007 8 578 0 0 0 4 22 371 4 010 35 591 23 365
Kortfristiga skulder 21 470 19 846 17 689 19 263 49 389 81 041 88 909 117 218 57 163 52 011
Skulder och eget kapital 56 351 47 541 31 312 28 373 54 261 84 917 131 139 130 728 95 798 76 187
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 4 077 3 224 2 780 2 660 - - 5 585 5 907 6 323 6 745
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 69 366 63 991 60 196 60 807 66 479 80 340 75 939 59 592 50 745 56 431
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 35 821 33 940 32 757 33 167 47 223 40 302 40 998 32 518 28 391 31 556
Utdelning till aktieägare 5 000 0 0 0 2 500 0 17 333 8 700 2 232 0
Omsättning 133 519 118 577 111 130 79 403 79 620 95 129 113 342 83 282 67 329 74 923
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 131 126 128 126 161 150 167 134 126 138
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 715 668 601 630 494 634 647 621 532 543
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 980 905 837 601 476 601 548 564 517 527
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -321 -279 -239 -319 230 2 171 12 708 5 232 259 603
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,31% 9,50% -3,07% -0,22% -16,36% -11,98% 29,75% 24,16% -10,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,74% 13,08% 14,53% 23,84% 7,57% 4,17% 17,57% 7,54% 2,40% 0,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,88% 7,38% 5,92% 8,53% 5,17% 3,72% 21,34% 11,84% 3,42% 0,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,28% 5,08% 16,33% 10,22% 4,80% 2,00% 31,37% 4,30% 7,39% -18,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,79% 40,21% 43,51% 32,08% 8,96% 4,55% 15,14% 7,26% 3,17% 1,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 153,61% 121,56% 170,97% 142,08% 88,42% 85,97% 124,18% 96,32% 97,34% 60,48%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!