Visa allt om BDO Stockholm AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 55 577 188 766 189 794 176 299
Övrig omsättning - - - 138 169 624 2 536 2 905 2 144 1 856
Rörelseresultat (EBIT) -21 -16 -27 -50 168 -760 -27 565 8 207 16 834 17 365
Resultat efter finansnetto -21 -16 -27 141 195 -796 -27 741 7 061 15 797 16 598
Årets resultat 0 214 -21 194 619 432 -4 867 302 9 762 12 631
Balansräkningar (tkr)
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 60 55 230 846 1 299 12 639 13 617 14 580
Omsättningstillgångar 1 179 1 179 904 904 1 780 6 300 9 038 74 772 76 192 57 428
Tillgångar 1 179 1 179 965 958 2 010 7 146 10 337 87 411 89 809 72 008
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 900 900 686 707 1 513 893 461 11 328 24 227 17 190
Obeskattade reserver 0 0 0 0 230 0 0 20 794 17 679 15 578
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 846 1 299 4 922 4 929 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 2 817 4 525 5 675
Kortfristiga skulder 278 278 278 251 267 5 406 8 576 47 551 38 449 33 565
Skulder och eget kapital 1 179 1 179 965 958 2 010 7 146 10 337 87 411 89 809 72 008
Löner & utdelning (tkr)
2019-08 2018-08 2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 2 476 2 125 2 815
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 20 894 71 683 68 752 62 395
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 - 0 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 151 10 772 34 859 31 932 31 576
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 000 0 0 6 000 13 200 10 200
Omsättning 0 0 0 138 169 624 58 113 191 671 191 938 178 155
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 0 0 0 41 153 154 145
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 1 356 1 234 1 232 1 216
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 924 757 742 718
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -21 -16 -27 -50 168 -760 -25 646 11 571 20 989 21 746
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - -100,00% -70,56% -0,54% 7,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - -264,93% 9,50% 19,04% 24,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - -49,28% 4,40% 9,01% 9,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - 0,83% 14,42% 19,89% 13,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,34% 76,34% 71,09% 73,80% 84,20% 12,50% 4,46% 30,49% 41,48% 39,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 424,10% 424,10% 325,18% 360,16% 666,67% 116,54% 105,39% 157,25% 198,16% 171,09%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...