Visa allt om Sörgårdens Gästgiveri Aktiebolag
Visa allt om Sörgårdens Gästgiveri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 874 1 943 1 578 1 496 1 550 1 361 1 406 1 620 1 626 1 565
Övrig omsättning - 20 - 5 - - 15 - - 6
Rörelseresultat (EBIT) 101 351 192 231 362 -22 -44 107 143 396
Resultat efter finansnetto 100 351 191 233 356 -43 -83 92 127 386
Årets resultat 85 205 163 138 204 -43 8 51 63 230
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 183 254 192 338 341 363 382 382 439 337
Omsättningstillgångar 1 125 1 056 859 882 618 362 514 708 771 700
Tillgångar 1 307 1 310 1 051 1 219 959 724 896 1 090 1 210 1 037
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 979 894 739 577 439 234 278 270 219 307
Obeskattade reserver 290 290 202 221 175 82 82 176 157 118
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 80 110 140 170 200
Kortfristiga skulder 38 126 110 422 346 328 428 505 664 413
Skulder och eget kapital 1 307 1 310 1 051 1 219 959 724 896 1 090 1 210 1 037
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - 54 43 0 130 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 157 134 153 182 188 125 141 164 164 149
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 75 38 49 63 55 51 60 59 99 57
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
Omsättning 1 874 1 963 1 578 1 501 1 550 1 361 1 421 1 620 1 626 1 571
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 937 972 789 748 775 681 703 810 813 783
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 163 107 117 129 129 123 128 121 218 131
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 172 422 338 319 435 52 26 187 228 470
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,55% 23,13% 5,48% -3,48% 13,89% -3,20% -13,21% -0,37% 3,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,73% 26,79% 18,27% 19,11% 37,85% -2,90% -4,91% 10,28% 14,13% 38,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,39% 18,06% 12,17% 15,57% 23,42% -1,54% -3,13% 6,91% 10,52% 25,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,08% 74,73% 77,63% 80,08% 78,84% 76,56% 77,24% 78,89% 76,75% 75,91%
Rörelsekapital/omsättning 58,00% 47,86% 47,47% 30,75% 17,55% 2,50% 6,12% 12,53% 6,58% 18,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,21% 85,51% 85,31% 60,70% 59,23% 40,67% 37,77% 36,40% 27,44% 37,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 692,11% 787,30% 710,91% 193,36% 158,96% 88,72% 100,93% 125,35% 105,87% 154,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...