Visa allt om GlasLindberg Fasad Aktiebolag
Visa allt om GlasLindberg Fasad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 200 639 152 369 137 431 138 960 154 383 148 835 154 179 176 473 181 318 162 762
Övrig omsättning 212 73 95 302 454 127 190 1 477 420 83
Rörelseresultat (EBIT) 12 738 3 267 1 476 683 -987 -7 424 -284 4 967 5 462 7 409
Resultat efter finansnetto 12 577 3 162 1 357 421 -1 342 -7 719 -300 4 743 4 849 6 966
Årets resultat 6 097 3 261 -1 293 415 1 258 -2 228 -279 1 612 3 380 3 628
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 057 4 094 5 004 2 498 616 1 317 1 584 1 815 2 279 1 884
Omsättningstillgångar 64 256 44 944 43 525 43 510 42 526 43 085 43 752 42 554 51 833 63 303
Tillgångar 67 313 49 037 48 529 46 008 43 142 44 401 45 336 44 368 54 112 65 187
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 759 23 662 20 401 17 728 19 213 17 954 20 182 20 461 15 164 15 384
Obeskattade reserver 3 563 990 1 963 0 295 0 5 492 5 575 3 150 3 094
Avsättningar (tkr) 1 216 689 1 221 470 0 250 250 250 25 225
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 4 566 0 540 900 1 260
Kortfristiga skulder 32 775 23 697 24 944 27 810 23 634 21 631 19 412 17 542 34 873 45 225
Skulder och eget kapital 67 313 49 037 48 529 46 008 43 142 44 401 45 336 44 368 54 112 65 187
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 376 761 548 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 28 586 26 964 25 338 24 976 25 019 25 521 24 597 24 096 24 440 24 652
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 12 567 11 076 9 504 9 687 9 673 10 166 9 968 9 273 9 860 10 300
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 900 0 0 0 0 0
Omsättning 200 851 152 442 137 526 139 262 154 837 148 962 154 369 177 950 181 738 162 845
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 69 71 67 68 78 70 69 70 69 75
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 908 2 146 2 051 2 044 1 979 2 126 2 234 2 521 2 628 2 170
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 639 558 542 530 472 541 531 497 526 494
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 947 4 466 2 017 1 028 -163 -6 715 457 5 681 6 126 7 837
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 31,68% 10,87% -1,10% -9,99% 3,73% -3,47% -12,63% -2,67% 11,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,95% 6,74% 3,11% 1,55% -2,25% -16,60% -0,52% 11,22% 10,15% 11,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,36% 2,17% 1,10% 0,51% -0,63% -4,95% -0,15% 2,82% 3,03% 4,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,62% 59,45% 52,21% 49,54% 55,23% 50,32% 55,30% 38,43% 44,44% 34,80%
Rörelsekapital/omsättning 15,69% 13,94% 13,52% 11,30% 12,24% 14,41% 15,79% 14,17% 9,35% 11,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,34% 49,83% 45,19% 38,53% 45,04% 40,44% 53,44% 55,38% 32,21% 27,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 184,38% 171,25% 160,70% 128,74% 140,14% 157,79% 156,22% 202,42% 109,20% 120,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...