Visa allt om Aktiebolaget Ljungby Glasindustri

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 3 115 3 064 3 045 2 649 2 467 2 309 2 282 2 260 2 574 3 033
Övrig omsättning 0 0 0 7 15 44 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 160 199 76 -52 29 258 153 158 186 161
Resultat efter finansnetto 160 199 76 182 30 260 159 166 192 161
Årets resultat 110 132 71 247 1 222 90 80 91 124
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 224 257 289 336 629 362 352 320 290 314
Omsättningstillgångar 1 076 948 1 027 1 169 869 1 023 992 1 182 1 213 1 344
Tillgångar 1 300 1 204 1 316 1 505 1 498 1 384 1 344 1 502 1 503 1 658
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 627 518 573 802 555 554 482 692 755 789
Obeskattade reserver 369 350 321 338 408 381 399 363 315 256
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 203 200 226 203 181 158
Kortfristiga skulder 304 337 421 365 333 250 238 244 252 455
Skulder och eget kapital 1 300 1 204 1 316 1 505 1 498 1 384 1 344 1 502 1 503 1 658
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 548 487 619 664
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 681 524 75 18 26 125
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 238 210 272 342 276 320
Utdelning till aktieägare 0 0 188 300 0 0 150 300 143 125
Omsättning 3 115 3 064 3 045 2 656 2 482 2 353 2 282 2 260 2 574 3 033
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 558 1 532 1 015 883 822 770 1 141 1 130 1 287 1 011
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 569 533 401 357 312 249 451 429 463 372
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 192 231 121 -4 79 296 192 192 228 205
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,66% 0,62% 14,95% 7,38% 6,84% 1,18% 0,97% -12,20% -15,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,31% 16,53% 5,78% 12,09% 1,94% 18,79% 11,90% 11,05% 12,77% 9,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,14% 6,49% 2,50% 6,87% 1,18% 11,26% 7,01% 7,35% 7,46% 5,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 67,91% 65,06% 64,44% 66,48% 65,44% 62,35% 60,96%
Rörelsekapital/omsättning 24,78% 19,94% 19,90% 30,35% 21,73% 33,48% 33,04% 41,50% 37,33% 29,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,37% 65,70% 62,57% 70,81% 58,29% 61,50% 59,02% 63,88% 65,68% 58,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 316,78% 248,07% 198,81% 281,64% 219,22% 364,40% 366,81% 425,82% 417,86% 249,45%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...