Visa allt om L E Lundbergföretagen Aktiebolag (publ)
Visa allt om L E Lundbergföretagen Aktiebolag (publ)

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 20 404 000 19 357 000 20 347 000 19 952 000 20 076 000 21 618 000 - 21 171 000 21 073 000 22 350 000
Övrig omsättning 3 950 000 15 390 000 6 373 000 3 895 000 3 634 000 1 031 000 - 4 544 000 1 311 000 985 000
Rörelseresultat (EBIT) 11 541 000 17 755 000 8 597 000 6 362 000 5 876 000 4 875 000 - 5 978 000 2 987 000 -1 965 000
Resultat efter finansnetto 11 236 000 17 419 000 8 258 000 5 964 000 5 433 000 4 361 000 - 5 521 000 2 466 000 -2 571 000
Årets resultat 9 467 000 15 457 000 6 652 000 4 900 000 4 514 000 5 569 000 - 2 483 000 2 119 000 -2 025 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Anläggningstillgångar 121 637 000 113 843 000 101 471 000 94 924 000 88 857 000 81 890 000 - 71 446 000 65 281 000 61 930 000
Omsättningstillgångar 7 545 000 8 317 000 7 325 000 7 660 000 7 444 000 8 374 000 - 10 422 000 7 755 000 9 135 000
Tillgångar 129 182 000 122 160 000 108 796 000 102 584 000 96 301 000 90 264 000 - 81 868 000 73 036 000 71 065 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 62 596 000 84 040 000 48 024 000 44 176 000 39 753 000 57 532 000 - 30 359 000 25 426 000 20 395 000
Minoritetsintressen 28 756 000 0 24 766 000 23 272 000 22 411 000 0 - 18 531 000 17 524 000 17 318 000
Avsättningar (tkr) 985 000 1 002 000 837 000 14 681 000 327 000 0 - 14 038 000 1 515 000 13 011 000
Långfristiga skulder 26 310 000 25 111 000 25 774 000 10 658 000 24 721 000 21 444 000 - 9 653 000 21 421 000 9 328 000
Kortfristiga skulder 10 538 000 12 007 000 9 395 000 9 797 000 9 089 000 11 288 000 - 9 287 000 7 151 000 11 013 000
Skulder och eget kapital 129 182 000 122 160 000 108 796 000 102 584 000 96 301 000 90 264 000 - 81 868 000 73 036 000 71 065 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 *
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 72 000 72 000 - 75 000 62 000 - - 63 000 58 000 58 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 695 000 1 695 000 1 835 000 1 683 000 1 884 000 1 882 000 - 2 001 000 1 936 000 2 123 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 710 000 710 000 720 000 676 000 752 000 752 000 - 760 000 782 000 869 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Omsättning 24 354 000 34 747 000 26 720 000 23 847 000 23 710 000 22 649 000 - 25 715 000 22 384 000 23 335 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 259 3 260 3 584 3 621 3 981 4 206 - 4 499 4 837 5 089
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 261 5 938 5 677 5 510 5 043 5 140 - 4 706 4 357 4 392
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 783 781 723 692 649 1 048 - 645 591 620
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 541 000 18 782 000 9 846 000 7 636 000 7 254 000 6 196 000 - 7 793 000 4 315 000 -615 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,41% -4,87% 1,98% -0,62% -7,13% - - 0,47% -5,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,94% 14,58% 7,91% 6,25% 6,14% 5,44% - 7,48% 4,14% -2,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 56,58% 92,00% 42,27% 32,11% 29,46% 22,69% - 28,94% 14,34% -8,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,90% 52,16% 55,18% 54,69% 52,54% 52,36% - 49,81% 55,79% 50,04%
Rörelsekapital/omsättning -14,67% -19,06% -10,17% -10,71% -8,19% -13,48% - 5,36% 2,87% -8,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,46% 68,80% 44,14% 43,06% 41,28% 63,74% - 37,08% 34,81% 28,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 37,31% 38,00% 37,96% 39,31% 41,57% 42,91% - 71,82% 63,28% 49,80%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-12 : Flera brister
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -30 000 -30 000 -26 000 -32 000 -30 000 -29 000 -32 000 -29 000 -28 000 -27 000
Resultat efter finansnetto 1 963 000 5 812 000 1 828 000 2 007 000 1 740 000 1 287 000 3 327 000 1 260 000 2 227 000 -1 677 000
Årets resultat 1 914 000 5 751 000 1 801 000 1 939 000 1 602 000 1 209 000 3 274 000 1 207 000 2 145 000 -1 825 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 058 000 33 746 000 29 703 000 28 391 000 25 669 000 22 366 000 19 116 000 22 490 000 18 063 000 13 134 000
Omsättningstillgångar 3 290 000 2 364 000 2 913 000 2 641 000 1 623 000 1 609 000 - 558 000 834 000 429 000
Tillgångar 37 347 000 36 110 000 32 616 000 31 032 000 27 292 000 23 975 000 20 343 000 23 048 000 18 897 000 13 563 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 31 920 000 31 251 000 28 647 000 27 073 000 24 324 000 21 892 000 18 947 000 19 976 000 16 246 000 10 886 000
Obeskattade reserver 565 000 532 000 520 000 516 000 502 000 438 000 412 000 392 000 365 000 358 000
Avsättningar (tkr) 709 000 634 000 257 000 355 000 305 000 160 000 0 303 000 0 0
Långfristiga skulder 3 006 000 3 002 000 2 000 000 1 500 000 1 400 000 1 400 000 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 147 000 691 000 1 192 000 1 588 000 761 000 85 000 984 000 2 377 000 2 286 000 2 319 000
Skulder och eget kapital 37 347 000 36 110 000 32 616 000 31 032 000 27 292 000 23 975 000 20 343 000 23 048 000 18 897 000 13 563 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12
Löner till styrelse & VD 7 000 6 000 - 6 000 8 000 8 000 8 000 8 000 7 000 7 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda 11 000 4 000 10 000 7 000 4 000 4 000 4 000 3 000 4 000 4 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 - - - -
Sociala kostnader 5 000 5 000 5 000 7 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 5 000
Utdelning till aktieägare 744 000 694 000 657 000 620 000 570 000 0 496 000 465 000 403 000 372 000
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 8 8 8 9 8 8 8 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 556 1 750 1 625 2 250 1 889 2 000 2 000 2 000 1 778 1 667
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -29 000 -29 000 -25 000 -31 000 -29 000 -28 000 -31 000 -29 000 -28 000 -27 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,65% 87,69% 89,07% 88,54% 90,56% 92,66% 94,63% 87,92% 87,39% 82,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 286,84% 342,11% 244,38% 166,31% 213,27% 1 892,94% - 23,47% 36,48% 18,50%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-12 : Delposter under omsättningstillgångar stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...