Visa allt om L E Lundbergföretagen Aktiebolag (publ)

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 24 832 000 19 887 000 21 655 000 20 219 000 20 404 000 19 357 000 20 347 000 19 952 000 20 076 000 21 618 000
Övrig omsättning 12 343 000 3 888 000 20 333 000 6 650 000 3 950 000 15 390 000 6 373 000 3 895 000 3 634 000 1 031 000
Rörelseresultat (EBIT) 17 444 000 4 735 000 23 560 000 8 458 000 11 541 000 17 755 000 8 597 000 6 362 000 5 876 000 4 875 000
Resultat efter finansnetto 17 134 000 4 471 000 23 335 000 8 230 000 11 236 000 17 419 000 8 258 000 5 964 000 5 433 000 4 361 000
Årets resultat 14 924 000 4 108 000 19 535 000 7 483 000 9 467 000 15 457 000 6 652 000 4 900 000 4 514 000 5 569 000
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 190 831 000 170 281 000 165 564 000 126 516 000 121 637 000 113 843 000 101 471 000 94 924 000 88 857 000 81 890 000
Omsättningstillgångar 11 687 000 9 730 000 9 739 000 9 226 000 7 545 000 8 317 000 7 325 000 7 660 000 7 444 000 8 374 000
Tillgångar 202 518 000 180 011 000 175 302 000 135 742 000 129 182 000 122 160 000 108 796 000 102 584 000 96 301 000 90 264 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 99 581 000 85 252 000 81 196 000 64 163 000 62 596 000 84 040 000 48 024 000 44 176 000 39 753 000 57 532 000
Minoritetsintressen 47 584 000 43 471 000 44 214 000 31 681 000 28 756 000 0 24 766 000 23 272 000 22 411 000 0
Avsättningar (tkr) 0 24 643 000 1 021 000 0 985 000 1 002 000 837 000 14 681 000 327 000 0
Långfristiga skulder 46 132 000 18 099 000 38 182 000 28 934 000 26 310 000 25 111 000 25 774 000 10 658 000 24 721 000 21 444 000
Kortfristiga skulder 9 221 000 8 546 000 10 689 000 10 965 000 10 538 000 12 007 000 9 395 000 9 797 000 9 089 000 11 288 000
Skulder och eget kapital 202 518 000 180 011 000 175 302 000 135 742 000 129 182 000 122 160 000 108 796 000 102 584 000 96 301 000 90 264 000
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 104 000 106 000 102 000 17 000 72 000 72 000 - 75 000 62 000 -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 287 000 1 739 000 1 834 000 1 753 000 1 695 000 1 695 000 1 835 000 1 683 000 1 884 000 1 882 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 926 000 740 000 742 000 719 000 710 000 710 000 720 000 676 000 752 000 752 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 37 175 000 23 775 000 41 988 000 26 869 000 24 354 000 34 747 000 26 720 000 23 847 000 23 710 000 22 649 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 073 3 287 3 217 3 425 3 259 3 260 3 584 3 621 3 981 4 206
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 097 6 050 6 731 5 903 6 261 5 938 5 677 5 510 5 043 5 140
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 800 832 825 761 783 781 723 692 649 1 048
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 18 748 000 5 926 000 24 721 000 9 505 000 12 541 000 18 782 000 9 846 000 7 636 000 7 254 000 6 196 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,87% -8,16% 7,10% -0,91% 5,41% -4,87% 1,98% -0,62% -7,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,62% 2,65% 13,45% 6,24% 8,94% 14,58% 7,91% 6,25% 6,14% 5,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 70,28% 23,98% 108,86% 41,92% 56,58% 92,00% 42,27% 32,11% 29,46% 22,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,87% 55,47% 54,02% 53,81% 53,90% 52,16% 55,18% 54,69% 52,54% 52,36%
Rörelsekapital/omsättning 9,93% 5,95% -4,39% -8,60% -14,67% -19,06% -10,17% -10,71% -8,19% -13,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,17% 47,36% 46,32% 47,27% 48,46% 68,80% 44,14% 43,06% 41,28% 63,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 72,74% 61,57% 52,26% 45,04% 37,31% 38,00% 37,96% 39,31% 41,57% 42,91%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -33 000 -36 000 -31 000 -31 000 -30 000 -30 000 -26 000 -32 000 -30 000 -29 000
Resultat efter finansnetto 2 724 000 1 154 000 1 840 000 1 850 000 1 963 000 5 812 000 1 828 000 2 007 000 1 740 000 1 287 000
Årets resultat 2 544 000 1 267 000 1 655 000 1 715 000 1 914 000 5 751 000 1 801 000 1 939 000 1 602 000 1 209 000
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 965 000 38 570 000 37 657 000 33 319 000 34 058 000 33 746 000 29 703 000 28 391 000 25 669 000 22 366 000
Omsättningstillgångar 5 984 000 6 127 000 4 487 000 3 543 000 3 290 000 2 364 000 2 913 000 2 641 000 1 623 000 1 609 000
Tillgångar 49 950 000 44 697 000 42 144 000 36 861 000 37 347 000 36 110 000 32 616 000 31 032 000 27 292 000 23 975 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 40 453 000 36 224 000 35 260 000 31 469 000 31 920 000 31 251 000 28 647 000 27 073 000 24 324 000 21 892 000
Obeskattade reserver 736 000 667 000 725 000 607 000 565 000 532 000 520 000 516 000 502 000 438 000
Avsättningar (tkr) 1 261 000 743 000 815 000 435 000 709 000 634 000 257 000 355 000 305 000 160 000
Långfristiga skulder 6 931 000 7 029 000 4 514 000 2 505 000 3 006 000 3 002 000 2 000 000 1 500 000 1 400 000 1 400 000
Kortfristiga skulder 570 000 35 000 829 000 1 846 000 1 147 000 691 000 1 192 000 1 588 000 761 000 85 000
Skulder och eget kapital 49 950 000 44 697 000 42 144 000 36 861 000 37 347 000 36 110 000 32 616 000 31 032 000 27 292 000 23 975 000
Löner & utdelning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Löner till styrelse & VD 7 000 6 000 6 000 7 000 7 000 6 000 - 6 000 8 000 8 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0
Löner till övriga anställda 12 000 5 000 5 000 4 000 11 000 4 000 10 000 7 000 4 000 4 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0
Sociala kostnader 6 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 7 000 6 000 6 000
Utdelning till aktieägare 0 868 000 843 000 0 744 000 694 000 657 000 620 000 570 000 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 8 9 8 9 8 8 8 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 778 1 625 1 556 1 750 1 556 1 750 1 625 2 250 1 889 2 000
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -32 000 -35 000 -14 000 -30 000 -29 000 -29 000 -25 000 -31 000 -29 000 -28 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,14% 82,21% 85,01% 86,66% 86,65% 87,69% 89,07% 88,54% 90,56% 92,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 049,82% 17 505,71% 541,25% 191,93% 286,84% 342,11% 244,38% 166,31% 213,27% 1 892,94%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!