Visa allt om Aktiebolaget R. A.-Byggen
Visa allt om Aktiebolaget R. A.-Byggen

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 19 034 17 087 15 674 24 935 20 312 16 544 13 803 11 383 12 121 15 576
Övrig omsättning 32 117 2 400 66 11 161 328 715 354
Rörelseresultat (EBIT) -1 680 382 -738 -1 565 492 488 90 131 -130 724
Resultat efter finansnetto -1 827 239 -883 -1 687 380 351 16 69 -196 675
Årets resultat -1 827 239 -883 -883 15 0 2 0 0 499
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 106 5 405 5 383 5 691 5 539 2 966 2 987 1 915 1 642 1 169
Omsättningstillgångar 3 452 4 752 4 528 4 501 4 904 6 332 3 832 3 321 3 810 5 285
Tillgångar 8 559 10 157 9 910 10 192 10 443 9 297 6 819 5 236 5 452 6 454
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 389 2 216 1 977 2 260 3 223 1 287 1 347 1 452 1 452 1 652
Obeskattade reserver 0 0 0 0 804 453 105 105 40 256
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 136 4 076 4 306 4 204 2 898 2 878 3 081 1 315 1 529 1 483
Kortfristiga skulder 3 034 3 866 3 628 3 728 3 518 4 680 2 285 2 365 2 431 3 064
Skulder och eget kapital 8 559 10 157 9 910 10 192 10 443 9 297 6 819 5 236 5 452 6 454
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 871 798 767 690 787 870 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 5 225 5 126 5 653 4 546 3 738 3 268 3 012 3 281 4 214
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 1 727 1 572 2 109 1 755 1 471 1 323 1 340 1 466 1 740
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 80 80 60 107 0 200
Omsättning 19 066 17 204 15 676 25 335 20 378 16 555 13 964 11 711 12 836 15 930
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 17 17 21 18 15 14 14 16 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 360 1 005 922 1 187 1 128 1 103 986 813 758 974
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 436 408 384 420 412 414 373 372 360 378
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 200 850 -247 -1 096 900 864 336 360 99 956
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,39% 9,01% -37,14% 22,76% 22,78% 19,86% 21,26% -6,09% -22,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -19,63% 3,76% -7,45% -15,34% 4,77% 5,30% 1,38% 2,54% -2,13% 11,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -8,83% 2,24% -4,71% -6,27% 2,45% 2,98% 0,68% 1,17% -0,96% 4,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,60% 53,66% 49,58% 35,95% 48,90% 52,16% 49,27% 56,87% 52,84% 51,98%
Rörelsekapital/omsättning 2,20% 5,19% 5,74% 3,10% 6,82% 9,99% 11,21% 8,40% 11,38% 14,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,54% 21,82% 19,95% 22,17% 36,54% 17,43% 20,89% 29,21% 27,16% 28,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 91,76% 105,51% 110,14% 107,78% 126,41% 126,05% 148,45% 126,98% 145,54% 163,84%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...